งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2549 1. จำนวนฟาร์มที่ตรวจประเมินและ รับรองมาตรฐาน 2. จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ผลิตและนำไป ปล่อยในแหล่งน้ำ 3. จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ผลิตในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2549 1. จำนวนฟาร์มที่ตรวจประเมินและ รับรองมาตรฐาน 2. จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ผลิตและนำไป ปล่อยในแหล่งน้ำ 3. จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ผลิตในพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2549 1. จำนวนฟาร์มที่ตรวจประเมินและ รับรองมาตรฐาน 2. จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ผลิตและนำไป ปล่อยในแหล่งน้ำ 3. จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ผลิตในพื้นที่ เฉพาะ ( ปลาไทย ) 4. การตรวจสอบปัจจัยการผลิตจาก ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 5. ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัด ได้

2 จำนวนฟาร์มที่ตรวจประเมินและ รับรองมาตรฐาน กิจกรรม จำนวน ( ฟาร์ม ) ร้อย ละ แผนผล จำนวนฟาร์มที่ ตรวจประเมินและ รับรองมาตรฐาน236152 64.4 0% ข้อมูลวันที่ 15 กรกฎาคม 2549

3 จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ผลิตและ นำไปปล่อยในแหล่งน้ำ กิจกรรม จำนวน ( ล้านตัว ) ร้อย ละ แผนผล จำนวนพันธุ์สัตว์ น้ำที่ผลิตและ นำไปปล่อยใน แหล่งน้ำ 22. 45 18.9 2 84.2 8% ข้อมูลวันที่ 15 กรกฎาคม 2549

4 จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ผลิตในพื้นที่ เฉพาะ ( ปลาไทย ) กิจกรรม จำนวน ( ล้านตัว ) ร้อย ละ แผนผล จำนวนพันธุ์สัตว์ น้ำที่ผลิตในพื้นที่ เฉพาะ ( ปลา ไทย )1.5 0.78 6 57.3 3% ข้อมูลวันที่ 15 กรกฎาคม 2549

5 การตรวจสอบปัจจัยการผลิตจาก ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กิจกรรม จำนวน ( ตัวอย่าง ) ร้อย ละ แผนผล การตรวจสอบ ปัจจัยการผลิต จากฟาร์ม เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ600429 71.5 0% ข้อมูลวันที่ 15 กรกฎาคม 2549

6 ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัด ได้ งบประมา ณ จำนวนบาท ร้อย ละ ที่ได้รับ แล้ว ใช้ไป 4,317,6 60.00 3,066. 353.00 71.0 2% ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2549


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2549 1. จำนวนฟาร์มที่ตรวจประเมินและ รับรองมาตรฐาน 2. จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ผลิตและนำไป ปล่อยในแหล่งน้ำ 3. จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ผลิตในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google