งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ แผนการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ แผนการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปี 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ แผนการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปี 2556

2 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ปรับระบบการเลี้ยง - ป้องกันเชื้อโรค - ใช้ยา / วัคซีนเท่าที่จำเป็น - เฝ้าระวังมีประสิทธิภาพ - รู้เร็ว สัตว์ปีก - ไม่พบ AI แล้ว 4 ปี - ป่วยตายลด มากกว่า 85 % สุกร - PRRS ลด มากกว่า 72 % โค กระบือ แพะ แกะ - FMD ลดมากกว่า 65 % - Haemo ไม่ลด - Bru. TB. ลดลงต่ำ กว่า 0.1 % สัตว์เลี้ยง - พิษสุนัขบ้า ลด 30 % - EIA ลดลงต่ำ กว่า 0.2 % - ช้าง มาตรฐาน - ตามกฎหมาย - สูงกกว่ากฎหมาย Exotic ไม่พบ - BSE/Nipha/West nile/etc. สถานพยาบาลสัตว์ ควบคุมโรค - กำจัดเร็ว ปศต./ อาสา ควบคุมเคลื่อนย้าย /NID เงื่อนไขการนำ เช้า Quarantine เฝ้าระวังใน ประเทศ

3 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ หน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ สำนัก กอง เขต จังหวัด 1 จังหวัด 2 จังหวัด 3 จังหวัด 4 - จัดพืชอาหารสัตว์ - กระจายสัตว์พันธุ์ดี - สุขภาพสัตว์ - ตรวจสอบสารตกค้าง - โรงฆ่าสัตว์ / เขียง - สัมมนาชาวบ้าน

4 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ การจัดสรรงบประมาณ

5 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ พื้นฐาน  จำนวนสัตว์  ขนาดพื้นที่โครงการพิเศษ  FMD เขต 2  ปศุสัตว์ตำบล  ปศุสัตว์เคลื่อนที่  หน่วยชุดเฉพาะกิจ  ด่าน  จังหวัด  เขต


ดาวน์โหลด ppt กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ แผนการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google