งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์
ปีงบประมาณ 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

2 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค เป้าหมาย ผล เปอร์เซ็นต์ กระบือ-โค 2,089ตัว 1,642 ตัว 78.60 วัคซีนที่ได้รับ : 1,680โด๊ส

3 การเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย
ตรวจเยี่ยมและเฝ้าระวังทางอาการ เป้าหมาย ผล เปอร์เซ็นต์ โค-กระบือ,แพะ-แกะ,สุกร 56,300 ตัว/รอบ 129,545 ตัว 230.09

4 การทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคปากและเท้าเปื่อย
เป้าหมาย (แห่ง) ผล เปอร์เซ็นต์ คอกโคเนื้อ,กระบือ,สุกร, โรงฆ่าโค กระบือและสุกร 2,131 แห่ง/รอบ 2,496 แห่ง 117.13

5 การทดสอบโรคบรูเซลโลซิสในแพะ
เป้าหมาย (ตัว) ผล เปอร์เซ็นต์ การทดสอบโรคในแพะ 1,900 1,548 81.47

6 ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิสในแพะ
เป้าหมาย (ฝูง) ผล เปอร์เซ็นต์ ฝูงปลอดโรค 20 10 50.00 - อยู่ระหว่างดำเนินการรับรอง 10 ฟาร์ม (สำนักงานปศุสัตว์เขต)

7 บริการรักษาพยาบาลสัตว์
เป้าหมาย (ตัว) ผล เปอร์เซ็นต์ การรักษาพยาบาลสัตว์ 13,040 12,277 94.15 การถ่ายและกำจัดพยาธิ 133,710 114,775 85.84

8 การตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว์
เป้าหมาย (แห่ง) ผล เปอร์เซ็นต์ การตรวจสถานพยาบาล -ขออนุญาตตั้งและดำเนินการ -ขอต่ออายุใบอนุญาต -ตรวจกำกับดูแลตามกฎหมาย 14 17 121.43

9 การดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เป้าหมาย (ตัว) ผล เปอร์เซ็นต์ การผ่าตัดทำหมัน -สุนัข-แมวเพศผู้ -สุนัข-แมวเพศเมีย 225 375 402 754 178.67 201.07

10 โครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและ การจัดการที่ลดความเสี่ยงต่อโรค ไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในไก่ พื้นเมือง กิจกรรม เป้าหมาย ผล เปอร์เซ็นต์ จำนวนเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองทั่วไปที่มีการปรับระบบป้องกันโรค 17,187 ราย 17,189ราย 100.01 จำนวนเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองรอบฟาร์มมาตรฐาน 3 กิโลเมตรที่มีการปรับ 894 ราย 897 ราย 100.34

11 การเฝ้าระวังทางอาการในฟาร์มสัตว์ปีก มาตรฐาน
กิจกรรม เป้าหมาย ผล เปอร์เซ็นต์ 1. ฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ - เฝ้าระวังทางอาการโดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ - จำนวนฟาร์มเก็บตัวอย่าง cloacal swab - จำนวนตัวอย่าง cloacal swab 184 ฟาร์ม 1,472 ตัวอย่าง 362 ฟาร์ม 1,448 ตัวอย่าง 196.74 98.37 2. ฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสัตว์ปีกไข่ 4 ฟาร์ม 32 ตัวอย่าง 14 ฟาร์ม 101 ตัวอย่าง 350.00 315.63

12 โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกแบบบูรณาการ ของประเทศไทย
กิจกรรม เป้าหมาย ผล เปอร์เซ็นต์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก 42,966ราย 49,215 ราย 114.54

13 โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและ ทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง
กิจกรรม เป้าหมาย ผล เปอร์เซ็นต์ สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อยฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อย สถานที่ฆ่าสัตว์ปีกรายย่อย 21,928 แห่ง 16,797แห่ง 76.60

14 กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
เป้าหมาย ผล เปอร์เซ็นต์ จำนวนสัตว์ที่ได้รับการผสมเทียม 6,530 ตัว 4,405 ตัว 67.46 จำนวนลูกสัตว์ที่เกิดจากการ ผสมเทียม 3,918 ตัว 2,792 ตัว 71.26


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google