งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2557
ประชุมสัมมนา เรื่อง “ชี้แจงแผนงานการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2557” วันที่ ธันวาคม ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

2 การตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ตามแบบ ฐปศ.10
ผลการดำเนินงาน จำนวน (จังหวัด) ร้อยละ ยืนยันข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด 23 จังหวัด 29.87 ยืนยันข้อมูลภายหลังระยะเวลาที่กำหนด 54 จังหวัด 70.13 5 ลำดับแรกของการตรวจสอบและยืนยัน แบบ ฐปศ.10 ลำดับที่ จังหวัด วันที่ยืนยันแบบ ฐปศ.10 1 ชุมพร 30 เม.ย. 2556 2 ยโสธร 14 พ.ค. 2556 3 สิงห์บุรี 29 พ.ค. 2556 4 ฉะเชิงเทรา 2 มิ.ย. 2556 5 สุพรรณบุรี, ตราด, น่าน, กาญจนบุรี, สตูล 9 มิ.ย. 2556

3 สรุปปัญหาความผิดพลาดของข้อมูลที่พบจากการตรวจสอบ
Data Cleansing for TH-LiFDS สุ่มตรวจสอบข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2556 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ มากกว่า 500 ตัว : มีจำนวน 61 ราย รวม 20 จังหวัด เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม มากกว่า 500 ตัว : มีจำนวน 11 ราย รวม 6 จังหวัด เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ มากกว่า 500 ตัว : มีจำนวน 2 ราย รวม 2 จังหวัด เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร มากกว่า 10,000 ตัว : มีจำนวน 136 ราย รวม 28 จังหวัด เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ มากกว่า 100,000 ตัว : มีจำนวน 570 ราย รวม 42 จังหวัด เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด มากกว่า 100,000 ตัว : มีจำนวน 24 ราย รวม 7 จังหวัด เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ มากกว่า 500 ตัว : มีจำนวน 6 ราย รวม 6 จังหวัด เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ มากกว่า 500 ตัว : มีจำนวน 1 ราย รวม 1 จังหวัด สรุปปัญหาความผิดพลาดของข้อมูลที่พบจากการตรวจสอบ * บันทึกข้อมูลจำนวนสัตว์ผิดพลาด เช่น กรอกเลข “0” เกิน หรือกรอกตัวเลขซ้ำ * บันทึกข้อมูลสลับประเภท เช่น นำข้อมูลจำนวนไก่เนื้อ มาบันทึกในช่องไก่พื้นเมือง เป็นต้น * บันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน เช่น กรณีเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์หลายที่ บันทึกข้อมูลสถานที่ซ้ำซ้อน * บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้บันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบฯ

4 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนโคเนื้อที่ได้โทรศัพท์สอบถามข้อมูลจากเกษตรกรจำนวน 54 ราย กับข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายเขตปศุสัตว์

5 สรุปข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2556 รายเขตปศุสัตว์
ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จากระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS) รวบรวมโดย : กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ ประมวลผลข้อมูล : ณ สิงหาคม 2556

6 สรุปข้อมูลจำนวนโคเนื้อ และ โคนม ประจำปี 2556 รายเขตปศุสัตว์

7 สรุปข้อมูลจำนวนกระบือ และ สุกร ประจำปี 2556 รายเขตปศุสัตว์

8 สรุปข้อมูลจำนวนสุกร จำแนกตามประเภท ประจำปี 2556 รายเขตปศุสัตว์

9 สรุปข้อมูลจำนวนไก่ และ เป็ด ประจำปี 2556 รายเขตปศุสัตว์

10 สรุปข้อมูลจำนวนไก่ จำแนกตามประเภท ประจำปี 2556 รายเขตปศุสัตว์

11 สรุปข้อมูลจำนวนไก่ จำแนกตามประเภท ประจำปี 2556 รายเขตปศุสัตว์

12 สรุปข้อมูลจำนวนแพะ และ แกะ ประจำปี 2556 รายเขตปศุสัตว์


ดาวน์โหลด ppt การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google