งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประจำสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 28- 31 ตุลาคม 2556 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 Accounting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประจำสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 28- 31 ตุลาคม 2556 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 Accounting."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประจำสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 28- 31 ตุลาคม 2556 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 Accounting

2 ด้านงาน วิชาการ

3 ยอดนักเรียนทั้งหมด 135 คน ค่าเฉลี่ยการมา เรียน 122 คน ค่าเฉลี่ยการมา เรียน 122 คน คิดเป็น 90.37% ค่าเฉลี่ยการขาด เรียน 13 คน ค่าเฉลี่ยการขาด เรียน 13 คน คิดเป็น 9.63%

4 สถิติการขาดเรียนแต่ ละห้อง อาจารย์ประจำชั้นระดับชั้นจำนวนเต็ม ขาด / ลา 1 น. ส. เจลจิรา ทอง ปลายปวช. 1/1 363 2 น. ส. ราตรี คล่อง แคล้วปวช.2/1 222 3 นางสายทอง ลียติกุลปวช.2/2 215 4 น. ส. นันทพร วงษ์ชัย สิทธิ์ปวช. 3/2 222 5 นางชลพร สีหะนาม ปวส. 1/1,2151 6 น. ส. พนิดา พระรักษา ปวส. 2/1,2190 รวม 13513

5

6 การส่ง แผนการสอน มีการส่ง แผนการ สอน 13 รายวิชา คิดเป็น 81.25% จำนวนรายวิชาทั้งหมด 29 รายวิชา สอนแบบบูรณาการ 19 รายวิชา 6 แผน สอนตามสมรรถนะรายวิชา 10 รายวิชา 10 แผน แผนการ สอน ทั้งหมด 16

7 บันทึกหลังการสอน มีบันทึกหลังการ สอน 0 คิดเป็น 0 % จำนวนแผนการ สอนทั้งหมด 16 แผน

8 ด้านพัฒนา นักเรียน - นักศึกษา

9 การลงระบบ SISA ค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่ขาด - ลา ทั้งหมด 13 คน ค่าเฉลี่ยการลง ในระบบ SISA 10 คน คิดเป็น 76.92% คิดเป็น 76.92%

10 การติดตาม ค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่ ขาดทั้งหมด 13 คน ค่าเฉลี่ย การติดตาม 13 คน คิดเป็น 100% คิดเป็น 100%

11

12 สาเหตุการขาดเรียน ป่วย ลากิจอื่นๆ 70 % 30 %

13 วิธีการแก้ปัญหา ป่ว ย ที่ปรึกษาโทรเช็ค กับ ผู้ปกครองโดยตรง เพื่อรับทราบข้อมูล ลากิจ อื่นๆ ที่ปรึกษาโทรสอบถาม กับผู้ปกครอง และตัว นักเรียนโดยตรงเพื่อ รับทราบข้อมูล

14 ด้านทรัพยากร มนุษย์

15 การมาปฏิบัติงานของครู 5 ขาด 0 คิดเป็น 20% ครู และ บุคลากร จำนวน ลา 1 ไป ราชการ

16 ด้านงานกิจกรรม

17 กิจกรรม การเข้าแถวหน้าเสาธง 2. การจัดระเบียบแถว คิด เป็น 80% 1. เข้าแถวทันเวลา คิดเป็น 70% 3. ร้องเพลงชาติ และสวด มน คิดเป็น 60%

18 ฝ่ายระดมทรัพยากร 2. ติดตามศิษย์จบ 55 จำนวน............... คน 1. ติดตามศิษย์เก่า จำนวน............... คน 3. หน่วยงาน จำนวนเงิน..................... บาท 3. บุคลากร จำนวน............................ โต๊ะ

19 แนวโน้มการจัดการเรียน การสอน สัปดาห์ต่อไป สืบสืบเนื่องจาก สัปดาห์หน้า การจัดการเรียนการสอบเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขการขาดเรียนน่าลดลง ในทุกระดับชั้นปี 1. ครูประจำวิชา เช็คชื่อทุกคาบ ลงชื่อคาบที่สอนทุกครั้ง และก่อนเรียนใช้กิจกรรมครูฟา ฯ สร้างสุข 1. ครูประจำวิชา เช็คชื่อทุกคาบ ลงชื่อคาบที่สอนทุกครั้ง และก่อนเรียนใช้กิจกรรมครูฟา ฯ สร้างสุข 2. ครูที่ปรึกษา ในคาบที่ว่างให้ เดินตรวจนับ นักเรียน ห้องตนเอง ถ้าพบว่า นักเรียน ขาด ลา ให้โทรติดตาม 2. ครูที่ปรึกษา ในคาบที่ว่างให้ เดินตรวจนับ นักเรียน ห้องตนเอง ถ้าพบว่า นักเรียน ขาด ลา ให้โทรติดตาม 3. ในคาบ Homeroom ให้ที่ ปรึกษาอบรมชี้ให้เห็น ความสำคัญของการเรียน และ วัฒนธรรมองค์กร 3. ในคาบ Homeroom ให้ที่ ปรึกษาอบรมชี้ให้เห็น ความสำคัญของการเรียน และ วัฒนธรรมองค์กร

20 ฝ่ายระดมทรัพยากร 1. A1 – A25 จำหน่าย 25 โต๊ะ เต็มแล้ว จำนวนโต๊ะจีนแบ่งเป็น 4 โชน 2. B1 – B21 จำหน่าย 21 โต๊ะ ส่งฝ่ายธุรการ 3. C1 - C29 จำหน่าย 23 คงเหลือ 6 โต๊ะ 4 D1 - C25 จำหน่าย 21 คงเหลือ 4 โต๊ะ

21 รายงานการรับเงิน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 จำนวน 4 โต๊ะ จำหน่ายและรับเงินแล้ว จำนวน 6,000 บาท

22


ดาวน์โหลด ppt สรุปประจำสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 28- 31 ตุลาคม 2556 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 Accounting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google