งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานของ ชุมชนสัมพันธ์และศิษย์เก่า สัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วง 1 มิ. ย. 54-31 พ. ค.55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานของ ชุมชนสัมพันธ์และศิษย์เก่า สัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วง 1 มิ. ย. 54-31 พ. ค.55."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานของ ชุมชนสัมพันธ์และศิษย์เก่า สัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วง 1 มิ. ย. 54-31 พ. ค.55

2 ประชาสัมพันธ์ 2

3 แผน : ประชาสัมพันธ์ “ งานวิ่งคืน ป่า ” วันที่ 12 มิ. ย.54 ผล : ผล : มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน และเป็น กลุ่มผู้เข้าร่วมกระจาย หลายกลุ่มจากหลายจังหวัด ผล : ผล : มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน และเป็น กลุ่มผู้เข้าร่วมกระจาย หลายกลุ่มจากหลายจังหวัด3

4 แผน : เตรียมแผนเข้าร่วม Road Show ประชาสัมพันธ์คณะฯ วันที่ 27 มิ. ย. – 1 ก. ค. แผน : เตรียมแผนเข้าร่วม Road Show ประชาสัมพันธ์คณะฯ วันที่ 27 มิ. ย. – 1 ก. ค. ผล : ผล : มีผู้เข้าร่วมมากว่า 10,000 คน และ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะฯ ให้นักเรียนได้รับทราบ ผล : ผล : มีผู้เข้าร่วมมากว่า 10,000 คน และ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะฯ ให้นักเรียนได้รับทราบ4

5 แผน : เตรียมงานทำบุญตึกสตางค์ และ วางแผนประชาสัมพันธ์ให้มีผู้เข้าร่วม แผน : เตรียมงานทำบุญตึกสตางค์ และ วางแผนประชาสัมพันธ์ให้มีผู้เข้าร่วม พิธีวางรูปหล่อ ศ. ดร. สตางค์ มงคลสุข พร้อมเปิดตัวกิจกรรม 45 ปี พิธีวางรูปหล่อ ศ. ดร. สตางค์ มงคลสุข พร้อมเปิดตัวกิจกรรม 45 ปี ผล : ผล : มีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมและเป็นไปตาม เป้าหมายของการวางแผน ให้บุคคลากรรับทราบการเริ่ม กิจกรรม 45 ปี ผล : ผล : มีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมและเป็นไปตาม เป้าหมายของการวางแผน ให้บุคคลากรรับทราบการเริ่ม กิจกรรม 45 ปี5

6 แผน : วางแผนประชาสัมพันธ์ “ งานวิศวฯ ม. อ. วิชาการ ” วันที่ 16 – 17 ส. ค.54 แผน : วางแผนประชาสัมพันธ์ “ งานวิศวฯ ม. อ. วิชาการ ” วันที่ 16 – 17 ส. ค.54 ผล : ผล : กิจกรรมการแข่งขันมีผู้เข้าร่วมเป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้ มีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 6,000 คน ซึ่งน้อยลงกว่าปีที่ผ่าน มา ทั้งนี้เกิดจากองค์ประกอบหลายด้าน ของการจัดงาน และควรเพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ให้หลายช่องทางมากขึ้น ผล : ผล : กิจกรรมการแข่งขันมีผู้เข้าร่วมเป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้ มีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 6,000 คน ซึ่งน้อยลงกว่าปีที่ผ่าน มา ทั้งนี้เกิดจากองค์ประกอบหลายด้าน ของการจัดงาน และควรเพิ่มการ ประชาสัมพันธ์ให้หลายช่องทางมากขึ้น6

7 แผน : เตรียมแผนต้อนรับบัณฑิต ประจำปี 2553 วันที่ 21 – 22 ก. ย.55 แผน : เตรียมแผนต้อนรับบัณฑิต ประจำปี 2553 วันที่ 21 – 22 ก. ย.55 ผล : ผล : หน่วยชุมชนสัมพันธ์ฯ มี กิจกรรมต้อนรับบัณฑิต 7 77 7

8 แผน : เตรียมจัดทำแสตมป์ที่ ระลึก 45 ปี วิศวฯ ม. อ. แผน : เตรียมจัดทำแสตมป์ที่ ระลึก 45 ปี วิศวฯ ม. อ. ผล : ผล : มีแสตมป์เนื่องในวาระ 45 ปี จัด จำหน่ายจำนวน 2,000 ชุด 8

9 แผน : ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์งาน ICET 2011 แผน : ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์งาน ICET 2011 ผล : ผล : ได้จัดทำการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 9

10 แผน : วางแผนประชาสัมพันธ์ งานวันเด็กแห่งชาติ แผน : วางแผนประชาสัมพันธ์ งานวันเด็กแห่งชาติ ผล : ผล : มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนภายใน จังหวัดสงขลาเป็นจำนวนมาก 10101010

11 แผน : วางแผนประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 45 ปี ผ่านสื่อ แผน : วางแผนประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 45 ปี ผ่านสื่อ ผล : ผล : ในทุกกิจกรรมได้รับการประชาสัมพันธ์และมี ผู้เข้าร่วมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 11111111

12 แผน : เตรียมแผน ประชาสัมพันธ์ “ งานคืนสู่เหย้า แผน : เตรียมแผน ประชาสัมพันธ์ “ งานคืนสู่เหย้า ผล : ผล : มีผู้ศิษย์เก่าเข้าร่วม มากกว่า 800 คน 12121212

13 แผน : ดำเนินการจัดทำงาน ที่ได้รับมอบหมายใน แผน : ดำเนินการจัดทำงาน ที่ได้รับมอบหมายใน กิจกรรมคืนสู่เหย้า วิศวฯ ดงยางคืนถิ่น กิจกรรมคืนสู่เหย้า วิศวฯ ดงยางคืนถิ่น - ออกแบบบัตร - วารสารศิษย์เก่า ฉบับที่ 2 - จัดหาผู้สนับสนุนของ รางวัลและรางวัล - เชิญสื่อมวลชนมาร่วม งาน - ประสานงานด้านอื่นๆ ผล : ผล : ได้ดำเนินการทุกอย่าง เสร็จเรียบร้อยตามแผน 13131313

14 ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 14141414

15 แผน : เตรียมงาน กิจกรรมคืนสู่เหย้า แผน : เตรียมงาน กิจกรรมคืนสู่เหย้า ผล : - จำหน่ายบัตรงานคืนสู่เหย้าได้ 704,000 บาท - มีผู้ร่วมงานประมาณ 1,000 คน ผล : - จำหน่ายบัตรงานคืนสู่เหย้าได้ 704,000 บาท - มีผู้ร่วมงานประมาณ 1,000 คน - มีภาพศิษย์เก่าสำหรับประมูล 7 ภาพ - พิธีมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแล้วเสร็จ - จัดเตรียมข้อมูลสำหรับทำหนังสือ 45 ปี วิศวฯ ม. อ. 45 ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ แล้วเสร็จ ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ แล้วเสร็จ - ประสานเงินรับเงินบริจาคได้ยอดเงิน...... บาท - จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าและสรุปผลจาก ทุกฝ่าย ผล : - จำหน่ายบัตรงานคืนสู่เหย้าได้ 704,000 บาท - มีผู้ร่วมงานประมาณ 1,000 คน ผล : - จำหน่ายบัตรงานคืนสู่เหย้าได้ 704,000 บาท - มีผู้ร่วมงานประมาณ 1,000 คน - มีภาพศิษย์เก่าสำหรับประมูล 7 ภาพ - พิธีมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแล้วเสร็จ - จัดเตรียมข้อมูลสำหรับทำหนังสือ 45 ปี วิศวฯ ม. อ. 45 ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ แล้วเสร็จ ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ แล้วเสร็จ - ประสานเงินรับเงินบริจาคได้ยอดเงิน...... บาท - จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าและสรุปผลจาก ทุกฝ่าย 15151515

16 แผน : เตรียมการ และจัดกอล์ฟการกุศล แผน : เตรียมการ และจัดกอล์ฟการกุศล ผล : จัดกอล์ฟการกุศล ร่วมกับ สำนัก ทางหลวงชนบทที่ 12 ผล : จัดกอล์ฟการกุศล ร่วมกับ สำนัก ทางหลวงชนบทที่ 12 วันที่ 28 มีนาคม 2553 วันที่ 28 มีนาคม 2553 ผล : จัดกอล์ฟการกุศล ร่วมกับ สำนัก ทางหลวงชนบทที่ 12 ผล : จัดกอล์ฟการกุศล ร่วมกับ สำนัก ทางหลวงชนบทที่ 12 วันที่ 28 มีนาคม 2553 วันที่ 28 มีนาคม 2553 16161616

17 แผน : ทุน สมาคมศิษย์เก่า แผน : ทุน สมาคมศิษย์เก่า ผล : มอบทุนให้นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก 4 คน รวม 10 งวดแล้วเสร็จ ผล : มอบทุนให้นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก 4 คน รวม 10 งวดแล้วเสร็จ 17171717

18 แผน : รูปหล่อ ศ. ดร. สตางค์ พร้อมฐานวาง แผน : รูปหล่อ ศ. ดร. สตางค์ พร้อมฐานวาง ผล : - ระดมทุนจากศิษย์เก่าเพียงพอต่อการ สร้าง ผล : - ระดมทุนจากศิษย์เก่าเพียงพอต่อการ สร้าง - งานรูปหล่อ ศ. ดร. สตางค์ แล้วเสร็จ 100 % - งานฐานวาง แล้วเสร็จ 90 % ผล : - ระดมทุนจากศิษย์เก่าเพียงพอต่อการ สร้าง ผล : - ระดมทุนจากศิษย์เก่าเพียงพอต่อการ สร้าง - งานรูปหล่อ ศ. ดร. สตางค์ แล้วเสร็จ 100 % - งานฐานวาง แล้วเสร็จ 90 % 18181818

19 แผน : เว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และฐานข้อมูลศิษย์เก่า แผน : เว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และฐานข้อมูลศิษย์เก่า ผล : - สามารถใช้เว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็น แหล่งประชาสัมพันธ์ ข่าวสารที่ทันสมัย ถึงศิษย์เก่า ผล : - สามารถใช้เว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็น แหล่งประชาสัมพันธ์ ข่าวสารที่ทันสมัย ถึงศิษย์เก่า - อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ สอดคล้องกับ - อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ สอดคล้องกับ ความต้องการผู้ใช้ให้มากที่สุด ความต้องการผู้ใช้ให้มากที่สุด ผล : - สามารถใช้เว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็น แหล่งประชาสัมพันธ์ ข่าวสารที่ทันสมัย ถึงศิษย์เก่า ผล : - สามารถใช้เว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็น แหล่งประชาสัมพันธ์ ข่าวสารที่ทันสมัย ถึงศิษย์เก่า - อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ สอดคล้องกับ - อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ สอดคล้องกับ ความต้องการผู้ใช้ให้มากที่สุด ความต้องการผู้ใช้ให้มากที่สุด 19191919

20 ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 20202020

21 แผน : ถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชน 2 ครั้งต่อปี แผน : ถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชน 2 ครั้งต่อปี ผล : ถ่ายทอดแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การทำน้ำส้มควันไม้ ผล : ถ่ายทอดแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การทำน้ำส้มควันไม้ ถ่านอนามัย และไคโตซาน วันที่ 5 เมษายน 2555 ณ หอประชุม ถ่านอนามัย และไคโตซาน วันที่ 5 เมษายน 2555 ณ หอประชุม รัตนโกสินทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา รัตนโกสินทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผล : ถ่ายทอดแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การทำน้ำส้มควันไม้ ผล : ถ่ายทอดแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การทำน้ำส้มควันไม้ ถ่านอนามัย และไคโตซาน วันที่ 5 เมษายน 2555 ณ หอประชุม ถ่านอนามัย และไคโตซาน วันที่ 5 เมษายน 2555 ณ หอประชุม รัตนโกสินทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา รัตนโกสินทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 21212121

22 ผล : ครั้งที่ 2: โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ ผล : ครั้งที่ 2: โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ ประโยชน์ร่วมของน้ำส้มควันไม้และไค โตซาน ประโยชน์ร่วมของน้ำส้มควันไม้และไค โตซาน ระดับชุมชน วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2555 ระดับชุมชน วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวบ้านคีรี วงศ์ ต. กำโลน อ. ลานสกา ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวบ้านคีรี วงศ์ ต. กำโลน อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช ผล : ครั้งที่ 2: โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ ผล : ครั้งที่ 2: โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ ประโยชน์ร่วมของน้ำส้มควันไม้และไค โตซาน ประโยชน์ร่วมของน้ำส้มควันไม้และไค โตซาน ระดับชุมชน วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2555 ระดับชุมชน วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวบ้านคีรี วงศ์ ต. กำโลน อ. ลานสกา ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวบ้านคีรี วงศ์ ต. กำโลน อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช แผน : ถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชน 2 ครั้งต่อปี แผน : ถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชน 2 ครั้งต่อปี 22222222

23 แผน : โครงการโรงเรียน สัมพันธ์กับงานวิจัย แผน : โครงการโรงเรียน สัมพันธ์กับงานวิจัย ผล : - กิจกรรมนักเรียนทำวิจัย 1 ครั้ง ระว่าง วันที่ 12-16 มีนาคม 2555 ผล : - กิจกรรมนักเรียนทำวิจัย 1 ครั้ง ระว่าง วันที่ 12-16 มีนาคม 2555 มีนักเรียนเข้าร่วม 39 คนจาก 8 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วม 39 คนจาก 8 โรงเรียน - กิจกรรมนักศึกษาทัวร์วิจัย มีนักศึกษาชั้น ปีที่ 1 เข้าร่วม 271 คน - กิจกรรมนักศึกษาทัวร์วิจัย มีนักศึกษาชั้น ปีที่ 1 เข้าร่วม 271 คน ผล : - กิจกรรมนักเรียนทำวิจัย 1 ครั้ง ระว่าง วันที่ 12-16 มีนาคม 2555 ผล : - กิจกรรมนักเรียนทำวิจัย 1 ครั้ง ระว่าง วันที่ 12-16 มีนาคม 2555 มีนักเรียนเข้าร่วม 39 คนจาก 8 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วม 39 คนจาก 8 โรงเรียน - กิจกรรมนักศึกษาทัวร์วิจัย มีนักศึกษาชั้น ปีที่ 1 เข้าร่วม 271 คน - กิจกรรมนักศึกษาทัวร์วิจัย มีนักศึกษาชั้น ปีที่ 1 เข้าร่วม 271 คน 23232323

24 แผน : โครงการพัฒนาการนำเสนอ ผลงานวิจัยในรูปแบบสามมิติ แผน : โครงการพัฒนาการนำเสนอ ผลงานวิจัยในรูปแบบสามมิติ ผล : - จัดทำตู้แสดงผลงานวิจัยแล้ว เสร็จ 4 หลัง ผล : - จัดทำตู้แสดงผลงานวิจัยแล้ว เสร็จ 4 หลัง - จัดทำโมเดลผลงานวิจัย แล้วเสร็จ 4 โมเดล - จัดทำโมเดลผลงานวิจัย แล้วเสร็จ 4 โมเดล ผล : - จัดทำตู้แสดงผลงานวิจัยแล้ว เสร็จ 4 หลัง ผล : - จัดทำตู้แสดงผลงานวิจัยแล้ว เสร็จ 4 หลัง - จัดทำโมเดลผลงานวิจัย แล้วเสร็จ 4 โมเดล - จัดทำโมเดลผลงานวิจัย แล้วเสร็จ 4 โมเดล 24242424

25 แผน : พิธีลงนามข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ MOU แผน : พิธีลงนามข้อตกลง บันทึกความร่วมมือ MOU ผล : - พิธีลงนาม MOU ร่วมกับสำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ผล : - พิธีลงนาม MOU ร่วมกับสำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 19 ธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 19 ธันวาคม 2554 ผล : - พิธีลงนาม MOU ร่วมกับสำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ผล : - พิธีลงนาม MOU ร่วมกับสำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 19 ธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 19 ธันวาคม 2554 25252525

26 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานของ ชุมชนสัมพันธ์และศิษย์เก่า สัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วง 1 มิ. ย. 54-31 พ. ค.55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google