งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวินัยและความประพฤติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวินัยและความประพฤติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวินัยและความประพฤติ
System Development Lampang Collage of Commerce and Technology #1/2548 : 12th May 2005

2 เกี่ยวกับระบบ เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกการหักคะแนนความประพฤติ ประมวลผลคะแนนจิตพิสัยผู้สอนและที่ปรึกษา รวมถึง สรุปเวลาเรียนแต่ละวิชา,สรุปสถิติการขาด,สาย,หนี แต่ละห้อง รวมถึงการประมวลผลคะแนนการเรียนรู้ในแต่ละวิชา

3 ภาระงานรับผิดชอบ(ผู้สอน)
ข้อมูลนำเข้า รายงาน ข้อมูลการเก็บคะแนน ข้อมูลการหักคะแนนความประพฤติ ข้อมูลรายวิชาที่สอน รายชื่อนักศึกษา ข้อมูลจิตพิสัยประจำวิชา รายงานข้อมูลขาดเรียน 30% รายงานน.ศ ไม่มีสิทธิ์สอบ รายงานสรุปผลการเรียน 0,1 รายงานผลการเรียน

4 ภาระงานรับผิดชอบ(ที่ปรึกษา)
ข้อมูลนำเข้า รายงาน ข้อมูลนักศึกษาเข้าโฮมรูม ข้อมูลใบรับรองแพทย์ รายชื่อนักศึกษาขาดสายหนี (อ.ที่ปรึกษา ลงความเห็น) รายชื่อนักศึกษา (HR) สรุปค้าง-คืนค่าเล่าเรียน รายงานคะแนนจิตพิสัย รายงานผลการเรียน รายงานสรุปขาดสายหนี

5 ภาระงานรับผิดชอบ(คณะวิชา)
ข้อมูลนำเข้า รายงาน ป้อนข้อมูลการออกนอก ร.ร. ป้อนข้อมูลการเช็คแถว นโยบายด้านงานวินัย เกณฑ์การตัดเกรด กำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา จดหมายรายงานความประพฤติ รายงานการเก็บคะแนน รายงานสรุปขาดสายหนี รายงานสรุปการขาดหักคะแนน อ.ที่ปรึกษา และคะแนนความประพฤติ

6 ภาระงานรับผิดชอบ(งานทะเบียน)
ข้อมูลนำเข้า รายงาน ข้อมูลรายวิชา ข้อมูลนักศึกษา ผลการเรียน

7 ภาระงานรับผิดชอบ(อื่นๆ)
ข้อมูลนำเข้า รายงาน งานบัญชีและการเงิน : ข้อมูลการชำระค่าเล่าเรียน งานพยาบาล : ข้อมูลการใช้ห้องพยาบาล กิจการนักศึกษา : ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม ภาควิชา : สรุปเวลาเรียน 50% , 70% วินัยคณะ/ภาค วิชา : สรุปขาดสายหนี

8 คะแนนจิตพิสัยรายวิชา 10 %
A ขาด คะแนน T หนี คะแนน B พฤติกรรม คะแนน W ความพร้อมในการเรียน คะแนน L สายในคาบ คะแนน คะแนนรวม / วัน 50 คะแนน คะแนนจิตพิสัยรายวิชา/ภาคเรียน= ( คะแนนรวม/วัน x คาบ/สัปดาห์ x 17) - คะแนนหักรายวัน เกณฑ์ของเวลาเรียนไม่ถึง ที่กำหนดไว้ คะแนนจิตพิสัยจะเป็น 0

9 คะแนนจิตพิสัยที่ปรึกษา 10 %
( เข้าแถวเช้า_อื่น / คาบแรก_ปวสบริหาร ) 5 % 1.  ขาด ( เข้าแถวตอนเช้า / เข้าห้องเรียน ) คะแนน 2.  สาย ( ไม่ทันเข้าแถว / ไม่ทันเข้าห้องเรียน ) 5 คะแนน 3.  แต่งกายผิดระเบียบ 5 คะแนน 4. ไม่แขวนบัตรนักศึกษา 5 คะแนน หมายเหตุ : คะแนนแต่ละวันอยู่ที่ 15 คะแนน/วัน คะแนนเต็มคิดอยู่ที่ 150 คะแนน/ภาคเรียน ( ขาดเรียน/ไม่เข้าแถว >= 10 ครั้ง โดยไม่มีเหตุจำเป็นคะแนนส่วนนี้จะถูกตัดเป็น 0 ) คะแนนจิตพิสัย=คะแนนเต็ม - คะแนนที่โดนหักแต่ละวัน

10 คะแนนจิตพิสัยที่ปรึกษา 10 % (ต่อ)
( คาบ HR ) 5 % 1.       ขาด / หนี ( คาบโฮมรูม ) คะแนน 2.  ไม่มีความรับผิดชอบ 5 คะแนน 3.       แต่งกายผิดระเบียบ 5 คะแนน ไม่แขวนบัตรนักศึกษา 5 คะแนน หมายเหตุ : คะแนนแต่ละวันอยู่ที่ 15 คะแนน/วัน คะแนนเต็มคิดอยู่ที่ 17 *15 คะแนน/ภาคเรียน คะแนนจิตพิสัย=คะแนนเต็ม - คะแนนที่โดนหักแต่ละสัปดาห์ คะแนนจิตพิสัยที่ปรึกษา=เช็คแถวรวม + HR

11 เกณฑ์ตักเตือนนักศึกษาและหมดสิทธิสอบ
4 คาบ/สัปดาห์ 4,5=30 % 6,7=50 % 8-11=70 % 12>=ไม่มีสิทธิสอบ 5 คาบ/สัปดาห์ 5-7=30 % 8-10=50 % 11-14=70 % 15>=ไม่มีสิทธิสอบ 6 คาบ/สัปดาห์ 5-8=30 % 9-12=50 % 13-17=70 % 18>=ไม่มีสิทธิสอบ 7 คาบ/สัปดาห์ 6-10=30 % 11-14=50 % 15-20=70 % 21>=ไม่มีสิทธิสอบ 1 คาบ/สัปดาห์ 1=50 % 2=70 % 3>=ไม่มีสิทธิสอบ 2 คาบ/สัปดาห์ 2=30 % 3=50 % 4-5=70 % 6>=ไม่มีสิทธิสอบ 3 คาบ/สัปดาห์


ดาวน์โหลด ppt งานวินัยและความประพฤติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google