งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำกรรมการ หลักสูตร แผนการเรียน กิจกรรมพิเศษ สิ่งอำนวยความสะดวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำกรรมการ หลักสูตร แผนการเรียน กิจกรรมพิเศษ สิ่งอำนวยความสะดวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่รุ่น23สู่ KASETSART Executive MBA วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554

2 แนะนำกรรมการ หลักสูตร แผนการเรียน กิจกรรมพิเศษ สิ่งอำนวยความสะดวก

3 หลักสูตร และแผนการเรียน สาขาวิชาเอก : บริหารธุรกิจ
โครงสร้างหลักสูตร (แผน ก) ทำวิทยานิพนธ์ หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ 8 วิชา (สัมมนา 2 หน่วยกิต) วิชาเอกเลือก 2 วิชา วิทยานิพนธ์ (Thesis) รวม สอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน สอบวิทยานิพนธ์

4 แผนการศึกษา ปีที่ 1 ปีที่ 2 -เศรษฐศาสตร์การจัดการ ขั้นสูง
ภาคเรียนที่ 1 -เศรษฐศาสตร์การจัดการ ขั้นสูง -องค์การและการจัดการ -การจัดการการตลาดขั้นสูง -การวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง ธุรกิจ -สัมมนา -วิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2 -การบัญชีบริหารขั้นสูง -การจัดการการผลิตขั้นสูง -วิชาเอกเลือก 1 -นโยบายทางธุรกิจ ภาคเรียนที่ 3 -การจัดการทางการเงิน -ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ (วิชาเอกเลือก 2)

5 ช่วงเวลาการเรียน - 2 ปีๆ ละ 3 ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
- 2 ปีๆ ละ 3 ภาคเรียน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน วันที่ มี.ค. 54 ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 13 มิ.ย. 54 เรียนทุกวันจันทร์, พุธ และพฤหัสบดี

6 การสอบ และการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เกณฑ์ (1) จบหลักสูตรภาษาอังกฤษ กพ.รับรอง หรือ มี TOEFL, IELTS (1 ปี) (บว.มก.อนุมัติ) ไม่ต้องเรียน (2) สอบ โดยศูนย์ทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ผ่าน ไม่ต้องเรียน ไม่ผ่าน ต้องเรียน การเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษ มีผู้สมัครเรียนตั้งแต่ 25 คนขึ้นไป ค่าลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ 10,000 บาท

7 (จัดโดยศูนย์ทดสอบภาษา ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์)
การสอบภาษาอังกฤษ (จัดโดยศูนย์ทดสอบภาษา ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์) ศูนย์ทดสอบภาษาจัดสอบ ปีละ 5 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1/2554 สอบวันที่ 20 มี.ค.54 - ครั้งที่ 2/2554 สอบวันที่ 19 มิ.ย.54 - ครั้งที่ 3/2554 สอบวันที่ 28 ส.ค.54 - ครั้งที่ 4/2554 สอบวันที่ 16 ต.ค.54 - ครั้งที่ 5/2554 สอบวันที่ 18 ธ.ค.54 ค่าสมัครสอบครั้งแรก โครงการฯ ออกให้ ค่าสมัครครั้งต่อไป นิสิตต้องจ่ายเอง 500 บาท

8 ได้เมื่อเกรดเฉลี่ยสะสม > = 3.00
ปีที่ 2 - การสอบวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ การสอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน (Comprehensive Examination) ( โครงการฯ จะประกาศให้ทราบเป็นระยะๆ ) สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)” ได้เมื่อเกรดเฉลี่ยสะสม > = 3.00

9 ระบบเกรด เรียนใหม่ เกรด ระดับ A 4.0 B+ 3.5 B 3.0 C+ 2.5 ขั้นต่ำ C 2.0
เกรด ระดับ A 4.0 B B 3.0 C ขั้นต่ำ C D D F เรียนใหม่

10 ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา ไม่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา
การรักษาสภาพนิสิต ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา แต่ในภาคการศึกษาแรก ไม่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา

11 การเข้าชั้นเรียน / เช็คเวลาเรียน
ก่อนเข้าเรียน ต้องสแกนนิ้วมือ ที่หน้าห้องอาหารโครงการฯ (ชั้น 2) เพื่อบันทึกเวลา ในการเข้าเรียนทุกครั้ง 2. ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิต พ.ศ นิสิตขาดเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด นับแต่วันเปิดเรียนของภาคการศึกษาในวิชาใด จะหมดสิทธิ์เข้าสอบไล่และถือว่าสอบตกในวิชานั้น

12 การเข้าสอบ & ขาดสอบ - ห้ามเข้าห้องสอบช้าเกิน 30 นาที
การเข้าสอบ & ขาดสอบ - ห้ามเข้าห้องสอบช้าเกิน 30 นาที - การขาดสอบ ผลคือ “F” ยกเว้น ป่วยมีใบรับรองแพทย์ & อุบัติเหตุ • ได้รับอนุญาตให้สอบชดเชย • ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบชดเชย A , B+ , B , C+ , C... “F” หรือ อยู่ในดุลยพินิจ ของอาจารย์ประจำวิชา


ดาวน์โหลด ppt แนะนำกรรมการ หลักสูตร แผนการเรียน กิจกรรมพิเศษ สิ่งอำนวยความสะดวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google