งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยงาน หมายถึง สำนัก/กอง/ส่วน/ฝ่าย ตามโครงสร้างของ อปท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยงาน หมายถึง สำนัก/กอง/ส่วน/ฝ่าย ตามโครงสร้างของ อปท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยงาน หมายถึง สำนัก/กอง/ส่วน/ฝ่าย ตามโครงสร้างของ อปท
หน่วยงาน หมายถึง สำนัก/กอง/ส่วน/ฝ่าย ตามโครงสร้างของ อปท ผู้เบิก หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ งบทั่วไป และงบเฉพาะการ เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้มีหน้าที่รับจ่ายเงิน และให้รวมถึงผู้ได้รับมอบหมาย **หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณทั่วไป เมื่อจะเบิกจ่ายเงิน ต้องให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น ลงลายมือชื่อเป็นผู้เบิกในหน้าฎีกาเบิกเงิน** 1

2 หลักฐานการจ่าย หมายถึง หลักฐานแสดงว่าได้มี
การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ ใบสำคัญคู่จ่าย หมายถึง - หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน - หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ - หลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร - ใบนำส่งเงินต่อหน่วยงานคลัง 1

3 เงินรายรับ เงินที่ อปท. จัดเก็บ หรือรับไว้ตาม กฎหมาย
เงินรายรับ เงินที่ อปท. จัดเก็บ หรือรับไว้ตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือ นิติกรรม ** เงินทั้งปวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับตามกฎหมายถือว่าเป็นรายรับทั้งสิ้น ** เงินนอกงบประมาณ เงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท เว้นแต่ เงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย และเงินที่รัฐบาลอุดหนุนโดยกำหนดวัตถุประสงค์ 5

4 แผนการใช้จ่ายเงิน แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายของหน่วยงานผู้เบิก
รายงานสถานะการเงินประจำวัน ยอดเงินรับและจ่ายในแต่ละวัน รวมถึงยอดเงินฝากธนาคารด้วย แผนการใช้จ่ายเงิน แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายของหน่วยงานผู้เบิก ทุนสำรองเงินสะสม ยอดเงินสะสม 25 % ของเงินสะสมประจำปี เงินสะสม เงินที่เหลือจ่ายประจำปีและได้หักทุนสำรองเงินสะสมไว้แล้ว 6

5 รายรับทั้งสิ้น หัก รายจ่ายทั้งสิ้น หัก เงินสะสมประจำปี
ทุนสำรองเงินสะสม 25% 7

6 คำถาม ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. เงินสะสม คือ เงินที่เหลือจ่ายประจำปีและได้หักทุนสำรองเงินสะสมไว้แล้ว ข. ผู้เบิก หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณงบทั่วไป และงบเฉพาะการ ค. ทุนสำรองเงินสะสม ยอดเงินสะสม 40 % ของเงินสะสมประจำปี ง. เงินนอกงบประมาณ เงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. เว้นแต่ เงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย และเงินที่รัฐบาลอุดหนุนโดยกำหนดวัตถุประสงค์


ดาวน์โหลด ppt หน่วยงาน หมายถึง สำนัก/กอง/ส่วน/ฝ่าย ตามโครงสร้างของ อปท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google