งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 หลักการดำเนินงานอุตสาหกรรมเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 หลักการดำเนินงานอุตสาหกรรมเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 หลักการดำเนินงานอุตสาหกรรมเกษตร
บทที่ 2 หลักการดำเนินงานอุตสาหกรรมเกษตร เป้าหมายมูลฐานของการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ได้โดยไม่เกิดการชะงักงัน (survival) เพื่อให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโต ก้าวหน้าเพิ่มขึ้น (growth)

2 องค์ประกอบสำคัญในการดำเนินการอุตสาหกรรมเกษตร
วัตถุดิบ มีทั้งวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบประกอบ ตลาด ต้องมีตลาดเพื่อจะได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ได้มากที่สุด และครองตลาดได้มาก เงินทุน มีทั้งงบลงทุนและงบดำเนินงาน กำลังคน ต้องมีทั้งผู้ประกอบการและผู้ดำเนินงาน การจัดการ เพื่อให้อุตสาหกรรมดำรงอยู่ได้และเจริญก้าวหน้า เครื่องจักร และอุปกรณ์

3 ความแตกต่างของอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอื่น
ด้านวัตถุดิบ - วัตถุดิบของอุตสาหกรรมเกษตรเป็นสิ่งชีวภาพ เปลี่ยนแปลงเสื่อมเสียตามธรรมชาติ - วัตถุดิบได้จากเกษตรกรรม อาจแปรปรวนตามอิทธิพลสิ่งแวดล้อม - วัตถุดิบจะมีเฉพาะฤดูกาล - วัตถุดิบมิได้ถูกนำมาเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว ยังเป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์โดยตรงได้ด้วย

4 ความแตกต่างของอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอื่น (ต่อ)
2. คุณภาพทางประสาทสัมผัส ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตรที่ใช้อุปโภค บริโภคมนุษย์มีความต้องการคุณภาพด้านประสาทสัมผัสเพิ่มจาด้านอื่นๆ โดยเฉพาะสินค้าบริโภคมิใช่เพียงแค่ว่ากินอิ่มเท่านั้นยังต้องอร่อยด้วย 3. การควบคุมป้องกันการเสื่อมเสียของวัตถุดิบ ต้องควบคุมป้องกันการเสื่อมเสียทั้งวัตถุดิบที่จะเข้ากระบวนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ที่ได้เพราะผลิตภัณฑ์เกษตรเป็นสิ่งชีวภาพ อาจเกิดการเสื่อมเสียจากตัวเอง จากสภาพแวดล้อม และจากศัตรูภายนอกได้ด้วย

5 ความแตกต่างของอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอื่น (ต่อ)
4. การจัดการ - ด้านการจัดการผลิตวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ปริมาณวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตอย่างต่อเนื่อง และให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพต่างต้องการ - ด้านการจัดการให้มีการใช้แระโยชน์จากผลพลอยได้และของเหลือ คือให้ใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบได้เต็มที่ สูญเปล่าน้อยที่สุด

6 ความสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตร
ยืดอายุการใช้ประโยชน์จากผลิตผลทั้งจากธรรมชาติและจากการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบ ใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้และของเหลือ ควบคุมป้องกันมลภาวะ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สร้างเสถียรภาพในการดำรงชีวิต


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 หลักการดำเนินงานอุตสาหกรรมเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google