งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 การประยุกต์วิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ คือ วิชาที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติอย่างเป็นระบบ ตั้งข้อสมมุติฐาน พิสูจน์สมมุติฐานด้วยกระบวนการที่กำหนด เทคโนโลยี คือ กระบวนการหรือวิธีการ และเครื่องมือที่ได้จากการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ มาประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์

3 เทคโนโลยี = hardware + software

4 รูปแบบของเทคโนโลยี เครื่องจักรกล (machinery) ได้แก่ เครื่องจักรกลพื้นบ้าน เครื่องยนต์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ แบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แบบหล่อ แบบทาบ แบบพิมพ์ แบบโครงสร้างเหมือน กระบวนการผลิต

5 ข้อดีของเทคโนโลยี มนุษย์มีชีวิตยืนยาวขึ้น
ยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้น

6 ข้อเสียของเทคโนโลยี โลกร้อน อันตรายจากมลสาร การถูกกีดกันทางการค้า GMO

7 ความก้าวหน้าและอนาคตของ S&T ของประเทศไทย
การพัฒนาไม่ได้เกิดจากความแข็งแกร่งทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เป็นการเติบโตและวิวัฒนาการที่อาศัยปัจจัยทั้งหลาย ซึ่งไม่ใช่การมีเทคโนโลยีเป็นตัวแปรสำคัญ

8 กลุ่มของเทคโนโลยี 7 กลุ่ม
เทคโนโลยีพื้นฐาน การพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การจำลองปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องเร่งอนุภาค เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีการหมัก วิศวกรรมเอนไซม์ เทคโนโลยีเกี่ยวกับของเสีย เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการสร้างแหล่งวัตถุดิบใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ การผลิตวัคซีน

9 กลุ่มของเทคโนโลยี 7 กลุ่ม (ต่อ)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ดาวเทียม I ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ยานยนต์ไฟฟ้า การศึกษาและฝึกอบรม การควบคุมอัตโนมัติ วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ดาวเทียม II CAI GIS RS เทคโนโลยีโลหะวัสดุและยานยนต์

10 กลุ่มของเทคโนโลยี 7 กลุ่ม (ต่อ)
เทคโนโลยีพลังงานยานยนต์และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การอนุรักษ์พลังงาน Recycle Recovery Reuse การบำบัดของเสียมลพิษอุตสาหกรรม การผลิตพลังงานจากชีวมวล การผลิตพลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิง การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้พลังงานอื่นแทนน้ำมัน


ดาวน์โหลด ppt วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google