งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐศาสตร์แรงงาน (ศ. 471) อุปสงค์แรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐศาสตร์แรงงาน (ศ. 471) อุปสงค์แรงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐศาสตร์แรงงาน (ศ. 471) อุปสงค์แรงงาน
เศรษฐศาสตร์แรงงาน (ศ. 471) อุปสงค์แรงงาน รองศาสตราจารย์ดร. ภาวดี ทองอุไทย กรกฎาคม 2552

2 เหตุใดหน่วยผลิต (firm) จึงต้องการจ้างแรงงาน?
เพราะมีความต้องการสินค้าบริการจากผู้บริโภค หน่วยผลิตทำหน้าที่เป็นตัวกลาง อุปสงค์ต่อแรงงาน เป็น อุปสงค์ต่อเนื่อง ‘derived demand’ แรงงานต่างจากปัจจัยการผลิตอื่นๆ เพราะ.... สภาพการทำงาน สภาพสังคม โอกาสอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทำงาน ลักษณะอื่นๆของหน่วยผลิต เช่น ชื่อเสียง เกียรติยศ

3 หน่วยผลิตตัดสินใจอย่างไร?
ฟังชั่นการผลิต Production function: ปัจจัยการผลิต: แรงงาน Labour (E) และ ทุน capital (K) Q = f (E,K) สมมติว่าแรงงานเหมือนกันทุกประการ homogeneous พิจารณาเฉพาะจำนวนคนงาน (ไม่ใช่จำนวนชั่วโมง) Total product, marginal product, and average product Marginal product of labour (MPE) การเปลี่ยนแปลงในผลผลิต อันเกิดจากการจ้างแรงงานเพิ่มหนึ่งคน โดยปัจจัยการผลิตอื่นๆอยู่คงที่

4

5 กฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิต Law of diminishing returns
MP ของแรงงานคือ ความชันของเส้น total product อัตราการเปลี่ยนในผลผลิต เมื่อคนงานถูกจ้างเข้ามาเพิ่มขึ้น ในระยะแรกผลผลิตจะขยายตัวด้วยอัตราที่เพิ่มขึ้น เพราะ ..... แต่ในที่สุด ผลผลิตจะขยายตัวในอัตราที่ลดลง เพราะ กฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิต Law of diminishing returns Average product of labour (AP) ปริมาณผลผลิตที่คนงานทำได้ ความสัมพันธ์ระหว่างเส้น marginal product และ average product

6

7

8 การแสวงหากำไรสูงสุด Profit maximization
กำไร= PQ – WE – rK p = ราคาผลผลิต w = อัตราค่าจ้าง r = ราคาของสินค้าทุน สมมติว่าหน่วยผลิตเป็นส่วนย่อยของอุตสาหกรรมนั้น ราคาทุกอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุม ‘หน่วยผลิตที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์’ แสวงหากำไรสูงสุดโดย จ้างแรงงาน และ สินค้าทุน ในจำนวนที่เหมาะสม

9 การตัดสินใจจ้างงานในระยะสั้น
ระยะสั้นหมายถึง ไม่สามารถเพิ่ม / ลดขนาดของโรงงานได้ ไม่สามารถซื้อ/ขายอุปกรณ์เครื่องจักรได้ สินค้าทุนมีปริมาณคงที่ หน่วยผลิตจะพิจารณา เส้น MP ที่เป็นอยู่

10

11 มูลค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้าย value of marginal product (VMP)
มูลค่าตัวเงินของสิ่งที่คนงานหน่วยเพิ่มผลิตได้ VMPE = p x MPE Law of diminishing returns ผลประโยชน์ต่อหน่วยผลิตจากการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ในที่สุด ก็จะลดลง

12 มูลค่าของผลผลิตเฉลี่ย Value of average product
Monetary value of output per worker VAPE = p x APE หน่วยผลิตควรจ้างคนงานจำนวนเท่าไร? จ้างไปเรื่อยๆ จนถึงจุดที่ อัตราค่าจ้าง = มูลค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้ายของแรงงาน wage rate = value of marginal product of labour

13 เส้นอุปสงค์ในระยะสั้นของหน่วยผลิต
เกิดอะไรขึ้นกับการจ้างงานของหน่วยผลิต เมื่อ ค่าจ้าง เปลี่ยนไป โดยที่ทุนอยู่คงที่ เส้นอุปสงค์แรงงาน ขึ้นอยู่กับ มูลค่าของ เส้น marginal product เมื่อค่าจ้างลดลง หน่วยผลิตจะจ้างคนงานมากขึ้น สำหรับแต่ละหน่วยผลิต เป็นเพียงรายเล็กๆ ในตลาด ราคาของ ผลผลิตจึงถูกกำหนดโดยตลาด หน่วยผลิตไม่สามารถมีอิทธิพลต่อราคาผลผลิตได้

14

15 เส้นอุปสงค์แรงงานของอุตสาหกรรม (industry)
ถ้าหากทุกหน่วยผลิตจ้างคนงานเพิ่ม เมื่อค่าจ้างลดลง ผลผลิตรวมของอุตสาหกรรมนั้นก็จะขยายออกไปมาก  ราคาผลผลิตลดลง ถ้าหน่วยผลิตทั้งหมดเพิ่มการจ้างงาน มูลค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้ายก็จะลดลงด้วย  เส้นอุปสงค์แรงงานเคลื่อนไปทางซ้ายมือ

16

17


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐศาสตร์แรงงาน (ศ. 471) อุปสงค์แรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google