งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
หัวข้อเนื้อหา 1. ความหมายการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด 2. ประเภทของสิ่งแวดล้อมทางการตลาด

2 ความหมายของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด (Scanning the environment)
McDaniel, Lamb, and Hair (2008, p. 639) ให้คำนิยามไว้ว่า การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดเป็นการรวบรวมและแปลความหมายข่าวสารที่เกี่ยวกับพลังผลักดัน กิจกรรมพิเศษและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกในแนวทางที่จะมีผลกระทบต่ออนาคตขององค์การหรือการปฏิบัติตามแผนการตลาด

3 ประเภทของสิ่งแวดล้อมทางการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด
สิ่งแวดล้อมภายนอก สิ่งแวดล้อมภายใน สิ่งแวดล้อม มหภาค สิ่งแวดล้อม จุลภาค ฝ่ายต่าง ๆ บุคลากร

4 ประเภทของสิ่งแวดล้อมทางการตลาด (ต่อ)
1. สิ่งแวดล้อมภายนอก (External environment) 1.1 สิ่งแวดล้อมมหภาค (Macro environment) 1.1.1 สิ่งแวดล้อมทางประชากรศาสตร์ (Demographic environment) 1.1.2 สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic environment) 1.1.3 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural environment) 1.1.4 สิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technological environment)

5 ประเภทของสิ่งแวดล้อมทางการตลาด (ต่อ)
1. สิ่งแวดล้อมภายนอก (External environment) (ต่อ) 1.1 สิ่งแวดล้อมมหภาค (Macro environment) (ต่อ) 1.1.5 สิ่งแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย (Political and legal environment) 1.1.6 สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and culture environment) 1.1.7 สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

6 ประเภทของสิ่งแวดล้อมทางการตลาด (ต่อ)
1. สิ่งแวดล้อมภายนอก (External environment) (ต่อ) 1.2 สิ่งแวดล้อมจุลภาค (Micro environment) 1.2.1 ผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิต (Suppliers) 1.2.2 คนกลางทางการตลาด (Marketing intermediaries) 1.2.3 ลูกค้า (Customers) 1.2.4 คู่แข่งขัน (Competitor)

7 ประเภทของสิ่งแวดล้อมทางการตลาด (ต่อ)
1. สิ่งแวดล้อมภายนอก (External environment) (ต่อ) 1.2 สิ่งแวดล้อมจุลภาค (Macro environment) (ต่อ) 1.2.5 กลุ่มสื่อสาร (Media publics) 1.2.6 รัฐบาล (Government publics) 1.2.7 สาธารณชน (General publics )

8 ประเภทของสิ่งแวดล้อมทางการตลาด (ต่อ)
2. สิ่งแวดล้อมภายใน (Internal environment) 2.1 ฝ่ายต่าง ๆ ภายในบริษัท (The company) 2.2 บุคลากรภายในบริษัท (Internal publics)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google