งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic Management ผศ.กันธิชา ทองพูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic Management ผศ.กันธิชา ทองพูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic Management ผศ.กันธิชา ทองพูล

2 SWOT

3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
Diagram กระแสโลกาภิวัตน์ กระทบต่อองค์การ เทคโนโลยี ธุรกิจข้ามชาติ

4 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
กฎหมายและ การเมือง สังคม สภาพแวดล้อมทั่วไป PESTLE สภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน Five-Force Model องค์การ สภาพแวดล้อมภายใน Value Chain 7’s MacKinsey เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

5

6 Environmental Factors

7 Political (การเมือง) เสถียรภาพของรัฐบาล การพัฒนาการทางการเมือง
นโยบายของประเทศ นโยบายของรัฐที่มีต่ออุตสาหกรรม นโยบายการลงทุนของรัฐบาล การเคลื่อนไหวทางการเมือง จุดแข็งของฝ่ายค้านและกลุ่มที่เป็นฝ่ายตรงกันข้าม นโยบายการค้าต่างประเทศ เขตการค้าเสรี

8 Economic (เศรษฐกิจ) อัตราดอกเบี้ย อัตราการแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการออม อัตราการว่างงาน บรรยากาศการลงทุน อัตราค่าจ้างและเงินเดือน แนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจ

9 Social (สังคมและวัฒนธรรม)
อัตราการเกิด อัตราการตายของประชากร ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ศาสนา ภาษา วิถีการดำรงชีวิต (Life style) ภาวะการมีงานทำ การเพิ่มขึ้นของมาตรฐานการศึกษา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภค การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิส่วนบุคคล ทางเลือก และอำนาจในการต่อรอง

10 แผนภูมิ อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่มตามธรรมชาติ
อัตราต่อประชากร 1,000คน 42.2 35.6 อัตราเกิด 23.9 อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ 17.9 10.9 10.8 8.6 6.8 6.4 6.0 อัตราตาย ปี 1

11

12 ชั้นของสังคม (Social class)
ระดับสูงอย่างสูง ผู้ดีเก่า - นิตยสารเฉพาะกลุ่ม สูงอย่างต่ำ ผู้บริหารระดับสูง - ต้องการการยอมรับ กลางอย่างสูง ผู้ที่ได้รับความสำเร็จทางอาชีพ กลางอย่างต่ำ พนักงาน ข้าราชการ - หนังสือพิมพ์ นิตยสารบันเทิง ต่ำอย่างสูง กลุ่มผู้ใช้แรงงาน - ส่งเสริมการขาย ต่ำอย่างต่ำ กรรมกรที่มีรายได้ต่ำ - ส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย

13 Technology ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ การสื่อสาร ผลิตภัณฑ์
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ การสื่อสาร ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการผลิต

14 3G

15

16

17

18

19

20

21 Legal (กฎหมาย) กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายแรงงาน ภาษีอากร
กฎหมายห้ามการผูกขาด กฎหมายควบคุมมลภาวะ กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายการค้า กฎหมายควบคุมต่าง ๆ

22 Environment (สิ่งแวดล้อม)
สภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล ภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว ไฟป่า ซึนามิ พายุ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางธรรมชาติ

23

24

25

26 Case study analysis เปิดแผนลงทุน “เครือสหพัฒน์”

27 External analysis PESTLE
Opportunities Threats Political Economic Social Technological Legal Environmental Political Economic Social Technological Legal Environmental PESTLE

28


ดาวน์โหลด ppt Strategic Management ผศ.กันธิชา ทองพูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google