งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการบริหารการกระจายสินค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการบริหารการกระจายสินค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการบริหารการกระจายสินค้า
โดย อาจารย์ตรีทิพ บุญแย้ม คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการตลาด

2 ความหมายของช่องทางการจัดจำหน่าย
กลุ่มระหว่างคนกลาง ได้แก่ ผู้ผลิต ตัวแทนผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนขาย นายหน้าค้าส่ง ผู้ค้าคนกลาง ผู้ซึ่งประกอบกิจกรรมการสร้างสรรค์ การกระจายสินค้าและบริการไปยังตลาดเฉพาะหรือตลาดที่ได้แบ่งส่วนแล้ว(ลูกค้า) Treetip.B

3 เนื้อหาที่สำคัญของความหมายนี้
ช่องทางฯหมายถึงกลุ่มกิจกรรมที่ทำงานประสานกัน ร่วมมือกัน ต้องมีการครอบครองหรือโอนกรรมสิทธิ์ผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับลูกค้า ตลาดเป้าหมายเป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม Treetip.B

4 ช่องทางก่อให้เกิดอรรถประโยชน์?
ด้านรูปร่าง: การกระจายช่วยพัฒนาให้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ดีขึ้น ด้านสถานที่: นำเสนอสินค้าให้สะดวกถึงที่หมาย ด้านเวลา: จำหน่ายสินค้าได้ตรงความต้องการของลูกค้า และตรงเวลา ด้านการเป็นเจ้าของ: การเคลื่อนย้ายช่วยโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ Treetip.B

5 ความสำคัญของการมีช่องทางฯ
สำคัญต่อการขยายตลาด สำคัญต่อการประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่าย ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อ การแข่งขันสูง เทคโนโลยีก้าวหน้า การพัฒนาสินค้าใหม่ของผู้ผลิต ความกดดันภายในช่องทางฯ Treetip.B

6 ความเป็นมาของการกระจายสินค้า และช่องทางฯ
เริ่มต้นจากการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมด้านการขนส่ง พ.ศ เน้นเรื่องการผลิตมากกว่าการขนส่ง 2499 – 2509 เน้นเรื่องต้นทุน ลูกค้า และขนส่งมากขึ้น 2513 – 2521 เริ่มหาทางพัฒนาการกระจายสินค้า 2521 – ปัจจุบัน มุ่งมั่นเรื่อง Logistic อย่างแท้จริง เห็นว่าเป็นหนทางของความสำเร็จ Treetip.B

7 กิจกรรมในการจัดจำหน่ายสินค้า
คาดคะเนยอดขาย วางแผนจำหน่าย วางแผนการผลิต จัดหาวัตถุดิบ การขนวัตถุดิบเข้าโรงงาน การรับวัตถุดิบ การควบคุมสินค้าคงคลัง การสั่งซื้อ การคลังสินค้าในโรงงาน การขนส่ง คลังสินค้าสนาม การบริการลูกค้า Treetip.B

8 ลงทุนกับการกระจายสินค้าเพื่ออะไร?
เพื่อลดค่าใช้จ่าย(เพิ่มผลกำไร) การขนส่ง, การคลังสินค้า, สินค้าคงคลัง สร้างคุณภาพทางการตลาด ด้านบริการลูกค้า, ลดค่าใช้จ่ายจากการเสียลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดจำหน่าย รวดเร็ว กระชับ ฉับไว ไร้ปัญหาเปลืองทรัพยากรบุคคล เวลา และเงิน Treetip.B

9 Distribution challenge
Bus. Requirement Global Market place Government Involvement Environment Energy Distribution challenge Integrated distribution Customer satisfaction Distribution requirement People Productivity Information system Third Party Centralization Customer requirement Place Variety Adaptability Price Treetip.B

10 Distribution requirement People must….. มีวิสัยทัศน์ ความรู้รอบตัว
Productivity Information system Third Party Centralization Distribution requirement People must….. มีวิสัยทัศน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ในงาน ความรู้ในการสร้างความพึงพอใจ Centralization is…. Order entry Customer Service Data processing Treetip.B

11 “Competitive Advantage”
Logistic Is…. “The one way to enhance customer satisfaction is to pursue the integration of distribution” Is….. “Competitive Advantage” Treetip.B

12 Marketing & Logistic Channel & Distribution Management Product Price
Place Promotion Treetip.B

13 Purchase Behavior Motivation
The process of MM. Market Delineation Purchase Behavior Motivation Product-Serving Matching Channel Design Logistic Communications Pricing Organization Administration

14 ระบุลูกค้าที่เป็นไปได้ + ความต้องการ ทำให้ลูกค้าซื้อ
บริหารตรงความต้องการ เลือกช่องทาง + ประสานงานที่ดี มีข้อมูลและกิจกรรมที่ส่งตรงถึงลูกค้า มีการสื่อสารถึงลูกค้าด้วยรูปแบบต่างๆ ตั้งราคาต้องคำนึงวัตถุประสงค์, อำนาจซื้อ และผู้ถือหุ้น จัดสรร/วางแผน/ คัดเลือก วัดผลและการปฏิบัติงานด้านเทคนิค, ทรัพยากรและการแก้ไข Treetip.B

15 Marketing – Logistic integration model
Gaining cost Effective- ness Market Access Market extension Market creation Treetip.B

16 สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการกระจายสินค้า
มหภาค ประชากรศาสตร์ อายุ สถานภาพการแต่งงาน ภูมิศาสตร์ ที่อยู่อาศัย การศึกษา ฯลฯ Treetip.B

17 สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการกระจายสินค้า
เศรษฐกิจ พลังงาน เทคโนโลยี กฎหมายและการเมือง วัฒนธรรมและสังคม มหภาค Treetip.B

18 สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการกระจายสินค้า
จุลภาค ภายในบริษัท บุคลากร เงินทุน วัตถุดิบ ผู้ประกอบการ เทคโนโลยี ฝ่ายต่างๆในบริษัท ภายนอก คนกลาง ผู้ขายวัตถุดิบ ตลาด คู่แข่งขัน กลุ่มสาธารณชน Treetip.B


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการบริหารการกระจายสินค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google