งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดเป้าหมายตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดเป้าหมายตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดเป้าหมายตลาด
การแบ่งส่วนตลาด Market segmentation Market targeting การกำหนดเป้าหมายตลาด การวางตำแหน่ง ทางการตลาด Market positioning 4 Ps

2 Market positioning Market targeting Market segmentation
6. Develop marketing mix for each target segment Market positioning 5. Develop positioning for each target segments. 4.Select the target segment(s). Market targeting 3. Develop measures of segment attractiveness. 2. Develop profiles of resulting segments. Market segmentation 1. Identify bases for segmenting the market Source : Gary Armstrong,Philip Kotler,2000

3 Market Segmentation การแบ่งส่วนตลาด

4 Levels of marketing segmentation
Mass Marketing Segment Marketing Niche Marketing Micromarketing Levels of marketing segmentation Source : Gary Armstrong,Philip Kotler,2000

5 Market Segmentation Bases for Segmenting Consumer Markets
Segmenting Business Markets Segmenting International Markets

6 Segmentation bases for consumer markets
Geographic segmentation Demographic segmentation Psychographic segmentation Behavior toward product

7 Geographic segmentation

8 Demographic segmentation
อายุและวงจรชีวิต (Age and Life-Cycle Stage) เพศ (Gender) รายได้ (Income)

9 เด็ก

10 วัยรุ่น

11 ผู้ใหญ่

12 Psychographic segmentation
Social class Lifestyle Personality characteristics

13 Behavior toward product
โอกาสในการซื้อ (Occasions) ผลประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit sought) สถานะในการใช้ (User Status) อัตราการใช้ (Usage rate) ความภักดีในตราสินค้า (Loyalty status)

14

15 Segmenting Business Markets
Demographic (industry,company size, location) Operating characteristics Situational factors Personal characteristics

16 Segmenting International Markets
ทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (Geographic location) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors) ปัจจัยทางด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors) ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม (Cultural factors)

17 การกำหนดตลาดเป้าหมาย
การประเมินส่วนตลาด การเลือกส่วนตลาดเป้าหมาย การเลือกกลยุทธ์ในการครอบคลุมตลาด การตลาดตามเป้าหมายเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม

18 การเติบโตของส่วนตลาด เชิงโครงสร้างของส่วนตลาด
การประเมินส่วนตลาด วิเคราะห์ขนาดและ การเติบโตของส่วนตลาด ทดสอบความน่าสนใจ เชิงโครงสร้างของส่วนตลาด พิจารณาวัตถุประสงค์ และทรัพยากร

19 การเลือกส่วนตลาดเป้าหมาย
การตลาดไม่แตกต่าง (Undifferentiated Marketing) การตลาดแตกต่าง (Differentiated Marketing) การตลาดมุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated Marketing)

20 กลยุทธ์ตลาดรวม ตลาดไม่แตกต่าง ตลาดใหญ่ตลาดเดียว ไม่มีความแตกต่าง 4 Ps 1 ชุด

21 4 Ps ชุด A ส่วนตลาด A กลยุทธ์หลายส่วนตลาด ตลาดที่แตกต่าง 4 Ps ชุด B ส่วนตลาด B ส่วนตลาด C 4 Ps ชุด C

22 กลยุทธ์มุ่งเฉพาะตลาดส่วนเดียว หรือมุ่งเฉพาะส่วนตลาด
ส่วนตลาด A กลยุทธ์มุ่งเฉพาะตลาดส่วนเดียว หรือมุ่งเฉพาะส่วนตลาด 4 Ps 1 ชุด ส่วนตลาด B ส่วนตลาด C เลือกตลาด 1 ส่วน

23

24 การวางตำแหน่งเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
การเลือกกลยุทธ์การวางตำแหน่ง การติดต่อสื่อสารและการส่งมอบจุดยืนหรือตำแหน่งทางการตลาดที่เลือกไว้สู่เป้าหมาย 4 Ps

25 การเลือกกลยุทธ์การวางตำแหน่ง
การระบุประเด็นที่จะได้เปรียบทางการแข่งขัน และเลือกทางได้เปรียบคู่แข่งที่ดีที่สุด offering deliver differentiating ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ ด้านช่องทางจัดจำหน่าย

26 กลยุทธ์ กลยุทธ์ผู้นำตลาด (Market Leader)
กลยุทธ์ผู้ท้าชิงตลาด (Market challengers) กลยุทธ์ผู้ตามตลาด (Market follower)


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดเป้าหมายตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google