งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตลาด กับสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตลาด กับสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตลาด กับสิ่งแวดล้อม

2 สิ่งแวดล้อมทางการตลาด
สิ่งแวดล้อมภายนอก สิ่งแวดล้อมมหภาค สิ่งแวดล้อมจุลภาค สิ่งแวดล้อมภายใน ปัจจัยทางการตลาด สิ่งแวดล้อมภายในอื่น

3 สิ่งแวดล้อมภายนอก สิ่งแวดล้อมมหภาค(Macro environment)
สิ่งแวดล้อมจุลภาค(Micro environment)

4 สิ่งแวดล้อมมหภาค ประชากรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากร
การเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดและการลดลงของอัตราการตาย อายุของประชากรที่แตกต่างกัน วัยรุ่น, วัยทำงานตอนต้น, วัยทำงานตอนปลาย, วัยชรา

5 สิ่งแวดล้อมมหภาค ประชากรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงลักษณะของครอบครัว
อายุเฉลี่ยในการแต่งงานสูงขึ้น มีบุตรน้อยลง หย่าร้างมากขึ้น, ภรรยาทำงานมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงลักษณะที่อยู่อาศัย: อาศัยคอนโด, ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เสนอขายต้องมีความสอดคล้อง

6 สิ่งแวดล้อมมหภาค ประชากรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์
การย้ายถิ่นฐาน และการขยายของชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา ความแตกต่างด้านเชื้อชาติและสีผิว

7 สิ่งแวดล้อมมหภาค เศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ ภาวะเงินเฟ้อ / เงินฝืด
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้จ่าย: ใช้เงินอนาคต การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย(เงินฝาก) การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา อัตราการว่างงาน

8 สิ่งแวดล้อมมหภาค การแข่งขัน การแข่งขันแบบทั่วไป: สินค้าทดแทนกัน
การแข่งขันในรูปแบบของผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันแต่มีรูปแบบต่างกัน เช่น กาแฟเมล็ด และกาแฟสำเร็จรูป การแข่งขันในด้านตรายี่ห้อ เช่น คอมพิวเตอร์,มือถือ

9 สิ่งแวดล้อมมหภาค สังคมและวัฒนธรรม การคำนึงถึงคุณภาพชีวิต
การเปลี่ยนแปลงบทบาทสตรี ทัศนคติที่มีต่อการรักษาสุขภาพและการรับประทาน การเปลี่ยนแปลงลักษณะการซื้อ(ไม่วางแผนการซื้อมากขึ้น) ความต้องการความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น: (ขนาด,บริการ,การเงิน)

10 สิ่งแวดล้อมมหภาค การเมืองและกฎหมาย
เพื่อคุ้มครองธุรกิจจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากธุรกิจที่ไม่ยุติธรรม เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม เช่น การออกกม.คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

11 สิ่งแวดล้อมมหภาค เทคโนโลยี การพัฒนาและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ทำให้เกิดการสร้างสรรค์และการทำลาย (การทดแทนและการปิดตัวของธุรกิจบางธุรกิจ)

12 สิ่งแวดล้อมมหภาค สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
มีผลต่อการดำรงชีวิตโดยตรง ภัยธรรมชาติต่างๆ

13 ลัทธิการบริโภคสีเขียว: สินค้าที่ไม่สร้างปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Green Marketing ลัทธิการบริโภคสีเขียว: สินค้าที่ไม่สร้างปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Green Marketing: กลยุทธ์การตลาดเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อม เช่น บอดี้ชอป Green Product: ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

14 Tesco Greenstore(พระราม 1)

15 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ “กรีนมาร์เก็ตติ้ง”
Recycle: กลับเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ Reuse: การนำกลับมาใช้ซ้ำ Reduce: การลดการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ยากต่อการ ทำลาย Refill: นำผลิตภัณฑ์มาเติมเพื่อใช้ใหม่ Reject: หลีกเลี่ยงการใช้แล้วทิ้งและหลีกเลี่ยงการใช้สิน ค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

16 สิ่งแวดล้อมจุลภาค ผู้ขายปัจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบ(Suppliers)
คนกลางทางการตลาด(Marketing Intermediaries) ตลาดหรือลูกค้า(Customer or Market)

17 คนกลางทางการตลาด (Marketing Intermediaries)
1. คนกลางหรือผู้ขายต่อ พ่อค้าคนกลาง (merchant Middleman): มีกรรมสิทธ์ในสินค้าที่ตนจำหน่าย พ่อค้าส่ง(Wholesaler) พ่อค้าปลีก(Retailer)

18 คนกลางทางการตลาด(Marketing Intermediaries)
1. คนกลางหรือผู้ขายต่อ ตัวแทนคนกลาง(Agent Middleman): ไม่มีกรรมสิทธ์ในตัวสินค้า เป็นคนกลางของผู้ว่าจ้างเพื่อขายสินค้าให้ โดยได้ค่าธรรมเนียมในการขายสินค้า ได้แก่ นายหน้า(Broker) ตัวแทนจำหน่าย(Selling Agent) บริษัทประมูล(Auction Company)

19 คนกลางทางการตลาด(Marketing Intermediaries)
2. สถาบันอำนวยความสะดวกทางการตลาด อำนวยความสะดวกในการขาย, การรักษาสินค้า, การเคลื่อนย้ายสินค้า ไม่มีหน้าที่ซื้อขาย หรือเจรจาต่อรองการขาย เช่น บริษัทวิจัยกสิกรไทย, FedEx

20 ตลาดหรือลูกค้า ตลาดผู้บริโภค(Consumer Market)
ตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Market) or BM ตลาดผู้ขายต่อหรือตลาดคนกลาง (Reseller Market) ตลาดรัฐบาล(Government Market) ตลาดต่างประเทศ(International Market)

21 สิ่งแวดล้อมภายใน ปัจจัยทางการตลาด(Marketing Factor) หรือส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) สิ่งแวดล้อมภายในอื่นๆ(Internal Non-marketing Resource)

22 ปัจจัยทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด

23 สิ่งแวดล้อมภายในอื่นๆ
ฝ่ายการผลิต การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ ที่ตั้งบริษัท ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ภาพพจน์ของบริษัท


ดาวน์โหลด ppt การตลาด กับสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google