งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
กับ การส่งเสริมการดำเนินงาน เครือข่าย OTOP นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

2 (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) เฉพาะที่กรมการพัฒนาชุมชน มีกรอบภารกิจการดำเนินการ ที่ชัดเจน ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึง บริการของรัฐ ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

3 จุดยืนของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561
ในกรอบภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน และ OTOP การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness) - สร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 1 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth) - พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายความมั่งคงทางสังคม ภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ส่งเสริมเครือข่ายประชาชนและกลุ่มอาสาสมัครให้เข้มแข็ง เป็นพลังในการแก้ไขปัญหาสังคมและขับเคลื่อนนโยบาย ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 2

4 การกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำ
เป้าหมาย การกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำ เป้าหมายระยะสั้น ระบบเศรษฐกิจฐานรากได้รับการพัฒนา ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ เพิ่มขึ้น เป้าหมายระยะยาว ระบบเศรษฐกิจฐานรากได้รับการพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

5 พช. กลยุทธ์สู่เป้าหมาย 2. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน
1. การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 3. สร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดน พื้นที่ที่มีศักยภาพ พช. 4. บูรณาการและการบริหารจัดการ ครัวเรือนยากจน 5. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและ อปท.

6 กลไกการขับเคลื่อนของกรมการพัฒนาชุมชน
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ ข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย ประชาชน ในการสนับสนุน เป้าหมาย นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง ยุทธศาสตร์

7 ภารกิจเร่งด่วน!! 1. OTOP ทั่วไทย ส่งความสุขปีใหม่ สร้างรายได้ ขยายตลาดสู่อาเซียน 2. ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ - เพิ่มโอกาสและช่องทางการซื้อ – จำหน่าย ลดค่าครองชีพ ลดค่าใช้จ่าย

8 เป้าหมายการดำเนินโครงการฯ
เครือข่ายประเภทผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด จะต้องดำเนินกิจกรรมให้เกิดรูปธรรม ดังนี้ ประชุมพิจารณาคัดเลือก “ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ดีเด่น” หรือ “ผลิตภัณฑ์ดีเด่น” ในประเภทผลิตภัณฑ์ นั้น ๆ ประเภทผลิตภัณฑ์ละไม่น้อยกว่า 2 ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ พร้อมกำหนดแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ก้าวสู่ “The Star OTOP” ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างน้อย เดือนละ๑ ครั้ง โดยสนับสนุนสมาชิกเครือข่ายฯ ให้เข้าร่วมกิจกรรมตามนโยบาลรัฐบาล เช่น “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” และ OTOP ทั่วไทย ส่งความสุขปีใหม่ สร้างรายได้ ขยาดตลาดสู่อาเซียน”

9 เป้าหมายการดำเนินโครงการฯ (ต่อ)
เครือข่ายประเภทผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด จะต้องดำเนินกิจกรรมให้เกิดรูปธรรม ดังนี้ 3. จัดการประชุมเครือข่ายประเภทผลิตภัณฑ์ ให้ได้อย่างน้อย 2 เดือน/1 ครั้ง เพื่อร่วมกำหนด แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดผู้ผลิต ผู้ประกอบการใหม่ พร้อมจัดระบบพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา สนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการใหม่ ให้สามารถบริหารจัดการกิจการในธุรกิจ OTOP ได้อย่าง ยั่งยืน

10 เป้าหมายการดำเนินโครงการฯ (ต่อ)
เครือข่ายประเภทผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด จะต้องดำเนินกิจกรรมให้เกิดรูปธรรม ดังนี้ 5. สนับสนุนการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์แสดง จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ จังหวัด โดยคำนึงถึงศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายฯ ศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ และวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในพื้นที่ หรือโอกาสทางการตลาดให้ ชัดเจน

11 เครือข่าย ชุมชน ชุมชน เครือข่าย

12 เครือข่ายเป็นรูปแบบการทำงานของยุคสมัยปัจจุบัน
หอการค้าจังหวัด หอการค้าภาค หอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมภาค สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง กลุ่มผู้ส่งออกอัญมณี กลุ่ม/เครือข่ายปลูกข้า อินทรีย์

13 ๑. เครือข่ายเชิงพื้นที่
เครือข่าย OTOP ๑. เครือข่ายเชิงพื้นที่ ใช้พื้นที่เป็นแนวทางสร้างเครือข่าย เครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ เครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด /เครือข่าย OTOP ระดับประเทศ ๒. เครือข่ายการผลิต เครือข่ายผู้ผลิตประเภทอาหาร/ เครื่องดื่ม /ผ้าและเครื่องแต่งกาย /ของใช้ของที่ระลึก /สมุนไพรที่มาใช่อาหาร ฯลฯ ๓. เครือข่ายกิจกรรม เครือข่าย นวัตกรรม OTOP

14 การรวมกันเป็นเครือข่าย
ความสัมพันธ์เท่าเทียมกัน ต้องเป็นผู้ให้และผู้รับ สามารถแลกเปลี่ยนระหว่างกันได้โดยไม่หวง มีความจริงใจ เสียสละร่วมกัน อดทน เรียนรู้ และเข้าใจกัน

15 การขับเคลื่อนเครือข่าย
สมัครใจ ตั้งเป้าหมายร่วมกัน คิดวิธีไปสู่เป้าหมาย แบ่งบทบาทตามความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนเป้าหมาย จัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม สรุปบทเรียนร่วมกัน ก้าวสู่ความเข้มแข็ง

16 บทบาทของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
องค์ความรู้ การสนับสนุน การให้คำปรึกษาแนะนำ

17


ดาวน์โหลด ppt รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google