งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมกรมอนามัย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมกรมอนามัย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อมกรมอนามัย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

2 กระทรวงฯ มอบหมายกรมอนามัย เป็นเจ้าภาพหลัก 2 ประเด็น
สร้างเสริมสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 1. แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 2. แผนงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

3 1. แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
2. แผนงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 1.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรกรมอนามัย/ภาคีเครือข่าย 1.2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 1.3 โครงการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีและกลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ 1.4 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย และการแลกเปลี่ยนรียนรู้ในประเด็นด้านสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยและปัญหาสำคัญภายใต้กรอบอาเซียน 1.5 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน 1.6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านการส่งเสริมสุขภาพระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 1.7 โครงการแกนนำในการดำเนินงานทางวิชาการและการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพตามประเด็นเฉพาะ 2.1 โครงการพัฒนาต้นแบบด้านการจัดการ สุขาภิบาลอย่างยั่งยืน 2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและอาสา สมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อเป็น ต้นแบบในกลุ่มประเทศอาเซียน 2.3 โครงการพัฒนาต้นแบบด้านกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพโดยใช้การประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ 2.4 โครงการจัดทำหลักสูตรและจัดตั้งศูนย์พัฒนา ศักยภาพด้าน HIA ในกลุ่มประเทศอาเซียน พัฒนาทักษะความรู้ที่เป็นสากลให้แก่บุคลากรเพื่อส่งเสริมบทบาท ของกรมอนามัยต่อประชาคมอาเซียน – กองการเจ้าหน้าที่ - พัฒนาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน - สนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการในทุกระดับ การขับเคลื่อนกรมอนามัย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน – กองแผนงาน -พัฒนารูปแบบและระบบการดำเนินงานความร่วมมือกับ ASEAN

4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รัฐบาลกำหนดให้กรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ส่วนมิติภายนอก ด้านประสิทธิผล ในเรื่องนโยบาย สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกรมฯ มีตัวชี้วัดเกี่ยวกับการดำเนินงาน เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยให้น้ำหนัก ร้อยละ 3 สำนักงาน ก.พ.ร. ขอให้กรมฯ ต่างๆ พิจารณาเรื่องสำคัญที่จะนำมาวัดของกรมฯ พร้อมชื่อตัวชี้วัดและวิธีการวัด กรมฯ ดำเนินการต่อไป คณะกรรมการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ทั้ง 2 คณะคือด้านสร้างเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประชุมพิจารณากำหนดตัวชี้วัดดังกล่าว


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมกรมอนามัย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google