งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔. ๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการ กระทรวงมหาดไทย การประชุมคณะกรรมการเตรียม ความพร้อมของ กระทรวงมหาดไทยในการรวมตัว เป็นประชาคมอาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔. ๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการ กระทรวงมหาดไทย การประชุมคณะกรรมการเตรียม ความพร้อมของ กระทรวงมหาดไทยในการรวมตัว เป็นประชาคมอาเซียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔. ๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการ กระทรวงมหาดไทย การประชุมคณะกรรมการเตรียม ความพร้อมของ กระทรวงมหาดไทยในการรวมตัว เป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ. ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖

2 ระเบียบวาระ การประชุม ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 ระเบียบวาระ การประชุม ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ ๒. ๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงาน เตรียมความพร้อมของ กระทรวงมหาดไทย เตรียมความพร้อมของ กระทรวงมหาดไทย ในการรวมตัวเป็นประชาคม อาเซียน ในปี พ. ศ. ๒๕๕๘ ในการรวมตัวเป็นประชาคม อาเซียน ในปี พ. ศ. ๒๕๕๘

4 ระเบียบวาระ การประชุม ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ ( ต่อ ) ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ ( ต่อ ) ๒. ๒ สรุปผลการดำเนินงานของ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้แผนงานประชาคมด้าน ต่างๆ ในภาพรวม

5 ระเบียบวาระ การประชุม ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ ( ต่อ ) ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ ( ต่อ ) ๒. ๓ สรุปผลการดำเนินงานของ คณะทำงาน เตรียมความพร้อมของ กระทรวงมหาดไทยในการ รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ. ศ. ๒๕๕๘

6 ระเบียบวาระ การประชุม ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ ( ต่อ ) ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ ( ต่อ ) - คณะทำงานเตรียมความพร้อม ด้านบุคลากร

7 ระเบียบวาระ การประชุม ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ ( ต่อ ) ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ ( ต่อ ) - คณะทำงานเตรียมความพร้อม ด้านระเบียบกฎหมาย

8 ระเบียบวาระ การประชุม ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ ( ต่อ ) ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ ( ต่อ ) - คณะทำงานเตรียมความพร้อม ด้านการสร้างความรู้ - คณะทำงานเตรียมความพร้อม ด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจในอาเซียน ความเข้าใจในอาเซียน

9 ระเบียบวาระ การประชุม ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ ( ต่อ ) ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ ( ต่อ ) - คณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อ เตรียมความพร้อมฯ - คณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อ เตรียมความพร้อมฯ ในภาพรวม ในภาพรวม

10 ระเบียบวาระ การประชุม ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อ พิจารณา ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อ พิจารณา ๓. ๑ นโยบายและแนวทางในการ เตรียมความพร้อม ของกระทรวงมหาดไทยในการ รวมตัว ของกระทรวงมหาดไทยในการ รวมตัว เป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ. ศ. ๒๕๕๘ เป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ. ศ. ๒๕๕๘

11 การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีด ความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎ กติกาที่ชัดเจน และมีประชาชนเป็น ศูนย์กลาง วิสัยทัศน์ ผู้นำ อาเซียน วิสัยทัศน์ ผู้นำ อาเซียน แผนงาน หลัก เป้าหมาย APS C AEC ASC C ASEAN Connect ivity ( ๑ ) มีกติกา และมีการ พัฒนา ค่านิยมและ บรรทัดฐาน ร่วมกัน ( ๒ ) มีความ เป็นเอกภาพ ความสงบสุข ความ แข็งแกร่ง และมีความ รับผิดชอบ ร่วมกัน ( ๓ ) มีพลวัต และมี ปฏิสัมพันธ์ กับนอก ภูมิภาค อาเซียน ( ๑ ) มีกติกา และมีการ พัฒนา ค่านิยมและ บรรทัดฐาน ร่วมกัน ( ๒ ) มีความ เป็นเอกภาพ ความสงบสุข ความ แข็งแกร่ง และมีความ รับผิดชอบ ร่วมกัน ( ๓ ) มีพลวัต และมี ปฏิสัมพันธ์ กับนอก ภูมิภาค อาเซียน ( ๑ ) การเป็น ตลาดและฐาน การผลิตเดียว สำหรับ ประชากร ๖๐๐ ล้านคนใน อาเซียน ( ๒ ) การสร้าง ขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจ ของอาเซียน ( ๓ ) การพัฒนา เศรษฐกิจอย่าง เสมอภาคและ เท่าเทียมกัน ( ๔ ) การบูรณา การเข้ากับ เศรษฐกิจโลก โดยเน้นการ ปรับประสาน นโยบาย เศรษฐกิจของ อาเซียนกับ ประเทศ ภายนอก ภูมิภาค ( ๑ ) การเป็น ตลาดและฐาน การผลิตเดียว สำหรับ ประชากร ๖๐๐ ล้านคนใน อาเซียน ( ๒ ) การสร้าง ขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจ ของอาเซียน ( ๓ ) การพัฒนา เศรษฐกิจอย่าง เสมอภาคและ เท่าเทียมกัน ( ๔ ) การบูรณา การเข้ากับ เศรษฐกิจโลก โดยเน้นการ ปรับประสาน นโยบาย เศรษฐกิจของ อาเซียนกับ ประเทศ ภายนอก ภูมิภาค ส่งเสริมอัต ลักษณ์ของ อาเซียน โดยให้ ความสำคัญกับ การดำเนินการ ใน ๖ ด้าน ได้แก่ ( ๑ ) การพัฒนา มนุษย์ ( ๒ ) การ คุ้มครองและ สวัสดิการสังคม ( ๓ ) สิทธิและ ความยุติธรรม ทางสังคม ( ๔ ) ความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม ( ๕ ) การ สร้างอัตลักษณ์ อาเซียน ( ๖ ) การลด ช่องว่าง ทางการพัฒนา ส่งเสริมอัต ลักษณ์ของ อาเซียน โดยให้ ความสำคัญกับ การดำเนินการ ใน ๖ ด้าน ได้แก่ ( ๑ ) การพัฒนา มนุษย์ ( ๒ ) การ คุ้มครองและ สวัสดิการสังคม ( ๓ ) สิทธิและ ความยุติธรรม ทางสังคม ( ๔ ) ความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม ( ๕ ) การ สร้างอัตลักษณ์ อาเซียน ( ๖ ) การลด ช่องว่าง ทางการพัฒนา ( ๑ ) ความ เชื่อมโยงด้าน กายภาพ อาทิ การ พัฒนา เครือข่ายด้าน คมนาคม ( ๒ ) ความ เชื่อมโยงด้าน สถาบัน อาทิ การทำให้ กฎระเบียบ ด้านการข้าม แดนต่าง ๆ มี ความ สอดคล้องกัน ( ๓ ) ความ เชื่อมโยง ระหว่าง ประชาชน เพื่อให้ ประชาชนใน อาเซียนรู้จัก กันและเข้าใจ กันมากขึ้น ( ๑ ) ความ เชื่อมโยงด้าน กายภาพ อาทิ การ พัฒนา เครือข่ายด้าน คมนาคม ( ๒ ) ความ เชื่อมโยงด้าน สถาบัน อาทิ การทำให้ กฎระเบียบ ด้านการข้าม แดนต่าง ๆ มี ความ สอดคล้องกัน ( ๓ ) ความ เชื่อมโยง ระหว่าง ประชาชน เพื่อให้ ประชาชนใน อาเซียนรู้จัก กันและเข้าใจ กันมากขึ้น การเตรียมความพร้อม กระทรวงมหาดไทยในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘

12 การ พัฒนา กฎหมาย กฎ และ ระเบียบ การ พัฒนา ทรัพยาก รมนุษย์ การ เสริมสร้าง ความ มั่นคง การ เสริมสร้าง ความสามา รถในการ แข่งขัน ของสินค้า บริการ การค้าและ การลงทุน การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน และ โลจิสติกส์ การเพิ่ม ศักยภาพ ของเมือง เพื่อ เชื่อมโยง โอกาส จาก อาเซียน การสร้าง ความรู้ ความ เข้าใจ และความ ตระหนัก ถึง ประชาคม อาเซียน การ พัฒนา คุณภาพ ชีวิตและ การ คุ้มครอง ทางสังคม คน / คุณภาพชีวิต / ความรู้ / ยุติธรรม โครงสร้างพื้นฐาน / ผลิตภาพ / วิจัยและพัฒนา กฎระเบี ยบ ยุทธศาสตร์ประเทศ และ ยุทธศาสตร์การ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

13 ระเบียบวาระ การประชุม ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ ( ถ้า มี ) ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ ( ถ้า มี )

14 ขอบคุณ

15 เอกสารแนบการ ประชุมฯ ๑๐ ประเด็นเร่งด่วน ๑๐ ประเด็นเร่งด่วน ๑๐ ประเด็นเร่งด่วน ๑๐ ประเด็นเร่งด่วน ผลการดำเนินงานของ กระทรวงมหาดไทยในกรอบ ASCC ผลการดำเนินงานของ กระทรวงมหาดไทยในกรอบ ASCC TABLE OF ASEAN TREATIES/AGREEMENTSTABLE OF ASEAN TREATIES/AGREEMENTS AND RATIFICATION


ดาวน์โหลด ppt วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔. ๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการ กระทรวงมหาดไทย การประชุมคณะกรรมการเตรียม ความพร้อมของ กระทรวงมหาดไทยในการรวมตัว เป็นประชาคมอาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google