งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมอนามัย ในบทบาทโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมอนามัย ในบทบาทโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมอนามัย ในบทบาทโครงการ
โดย อ.สง่า ดามาพงษ์

2 ไม่ใช่ งานใหม่ และ งานฝาก แต่...
ทำอยู่แล้ว เป็นพันธกิจหลัก

3 เป็นสะพานเชื่อมสู่มิติอื่น
ต่อยอดงานเดิม เพิ่ม บูรณาการ เป็นสะพานเชื่อมสู่มิติอื่น

4 ทุนทางภูมิปัญญาของกรมอนามัย โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยโรงเรียน โภชนาการในโรงเรียน เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม โรงเรียนไร้พุง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

5 “มรดกแผ่นดินด้าน โภชนาการเด็กไทย”
ทุนทางอัจฉริยภาพ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี คือ “มรดกแผ่นดินด้าน โภชนาการเด็กไทย”

6 ทฤษฎีใหม่ในการ “สร้างคน สร้างชาติ”
35 ปี ที่ทรงงาน ค้นพบ ทฤษฎีใหม่ในการ “สร้างคน สร้างชาติ” สง่า ดามาพงษ์ Healthy Food, Healthy Kids

7 ความอัจฉริยภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
“เกษตร” คือ “ชีวิต” จึงใช้เกษตร สร้างคน สง่า ดามาพงษ์ Healthy Food, Healthy Kids

8 ใช้เกษตร เชื่อมสู่มิติอื่น เพื่อสร้างคน
ใช้เกษตร เชื่อมสู่มิติอื่น เพื่อสร้างคน Healthy Food, Healthy Kids

9 ใช้ “สหกรณ์” สร้างคนมี “คุณธรรม/ศีลธรรม/จริยธรรม”
ใช้ “สหกรณ์” สร้างคนมี “คุณธรรม/ศีลธรรม/จริยธรรม” Healthy Food, Healthy Kids

10 สร้างศักยภาพเด็กนักเรียน เป็นผู้ลงมือทำเอง ครูคือผู้เอื้อและผู้เสริม
สร้างศักยภาพเด็กนักเรียน เป็นผู้ลงมือทำเอง ครูคือผู้เอื้อและผู้เสริม สง่า ดามาพงษ์ Healthy Food, Healthy Kids

11 ทั้ง 8 องค์ประกอบต้องเชื่อมร้อย และ เสริมกัน

12 ไปทีละขั้นทีละตอน Step by Step
Healthy Food, Healthy Kids

13 ได้คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มี “คุณภาพ 4 ด้าน”
ได้คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มี “คุณภาพ 4 ด้าน” พลศึกษา หัตถศึกษา จริยศึกษา พุทธิศึกษา สง่า ดามาพงษ์ Healthy Food, Healthy Kids

14 ทุนกรมอนามัย บูรณาการกับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี คือ “มิติใหม่และปรับกระบวนทัศน์ งานส่งเสริมสุขภาพ”

15 สิ่งที่ท้าทาย ...ต่อ... การขับเคลื่อนเด็กไทยแก้มใส ในบทบาท ศูนย์อนามัย

16 1 จะเป็นองค์กรหลักเพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อน ให้เป็นนโยบาย ระดับจังหวัด ได้อย่างไร ???

17 2 จะเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนวิชาการเพื่อเกิดผลทางปฏิบัติได้อย่างไร ???

18 3 จะจุดประกายและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างไร ???

19 จะบูรณางานนี้เข้ากับงานหลักเพื่อตอบตัวชี้วัดกรมอนามัยได้อย่างไร ???
4 จะบูรณางานนี้เข้ากับงานหลักเพื่อตอบตัวชี้วัดกรมอนามัยได้อย่างไร ???

20 จะขับเคลื่อนงานนี้ด้วยพลังภาคีเครือข่ายได้อย่างไร ??
5 จะขับเคลื่อนงานนี้ด้วยพลังภาคีเครือข่ายได้อย่างไร ??

21 6 จะพัฒนาระบบ ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล ร่วมภาคีเครือข่ายได้อย่างไร ?

22 คนที่จะให้คำตอบ คือ... ตัวท่านเอง

23 สรุป เป้าหมายแก้มใส ใช้อาหารและโภชนาการเป็นสะพานเชื่อม สู่มติอื่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพคนในชาติ สง่า ดามาพงษ์ Healthy Food, Healthy Kids

24 สรุป แนวคิดแก้มใส สง่า ดามาพงษ์
ระดมทรัพยากรและทุนทางสังคมมาช่วยกัน ปลูกต้นกล้าของแผ่นดิน คนในชุมชนมีความเป็นเจ้าของและขับเคลื่อนงานอย่างมีความสุข ตัวชี้วัดสุดท้ายคือ ได้คนไทยมีคุณภาพและ ศักยภาพในการสร้างชาติ สง่า ดามาพงษ์ Healthy Food, Healthy Kids

25 เด็กไทยแก้มใส ขับเคลื่อนได้ด้วย
พลังรัก สง่า ดามาพงษ์ Healthy Food, Healthy Kids

26 3 พลังรัก รักเด็กไทย รักสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
รักแผ่นดินแม่ สง่า ดามาพงษ์ Healthy Food, Healthy Kids

27 เด็กไทยแก้มใส พลังรัก สง่า ดามาพงษ์ ความรู้ ศรัทธา ทุน ความเพียร
สง่า ดามาพงษ์ Healthy Food, Healthy Kids

28 เส้นทางสู่ดวงดาว เด็กไทย แก้มใส โรงเรียน ผู้สร้าง แก้มใส ประวัติศาสตร์
ต้นแบบ สร้าง สนับสนุน เสริมพลัง ผู้สร้าง ประวัติศาสตร์ สร้าง ผู้หว่าน ถอด บทเรียน ขยาย โรงเรียน แก้มใส ทั่วราชอาณาจักร เวทีแห่ง เกียรติยศ และ ความภาคภูมิ เพียร ฝ่าฟัน เด็กไทย แก้มใส Healthy Food, Healthy Kids

29 ท่านคือผู้สร้างประวัติศาสตร์ในการปรับกระบวนทัศน์การสร้างคนไทยพันธุ์ใหม่ให้มีคุณภาพและศักยภาพในการสร้างชาติไทย Healthy Food, Healthy Kids

30 ขอบคุณและสวัสดีครับ สง่า ดามาพงษ์


ดาวน์โหลด ppt กรมอนามัย ในบทบาทโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google