งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

2 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
คำขวัญพระราชทาน แก่ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

3 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

4 ความเป็นมา เกิดจากพระปณิธานของ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ ทรงมีพระประสงค์ให้ครอบครัวในสังคมไทย มีความรัก ความอบอุ่น โดยเริ่มต้นจากสายใยรัก จากน้ำนมแม่ “นมแม่ คือ หยดแรกของสายใยรัก”

5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกษตร สาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาธิการ พัฒนาสังคม

6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมการทำเกษตรในครัวเรือน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ การพัฒนาอาชีพเพียงพอต่อค่าครองชีพ เน้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เกษตร สาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาธิการ พัฒนาสังคม การดูแลผู้สูงอายุ การให้ผู้สูงอายุเข้ามามี ส่วนร่วมในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก การพัฒนาด้านการเรียนรู้

7 สาธารณสุข บูรณาการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก ใน สถานบริการสาธารณสุข ครอบครัว และ ชุมชน (Integrated Care) พัฒนาองค์ความรู้ และระบบการบริการ อนามัยแม่และเด็กที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง (Continuum of Care)

8 สาธารณสุข 1. โรงพยาบาลลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
2. โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก 3. โรงเรียนพ่อแม่ 4. โภชนาการและพัฒนาการเด็ก 5. คลินิกนมแม่ / มุมนมแม่ 6. ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว

9 แนวคิด

10 เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลเดิม ปีละ ร้อยละ 2.5 (ร้อยละ 25) ระยะตั้งครรภ์ ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมลดลงจากฐานข้อมูลเดิม ปีละ ร้อยละ 0.5 (ไม่เกินร้อยละ 7) ระยะคลอด / หลังคลอด คลินิกสุขภาพเด็กดี ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน 30 ต่อพันการเกิดมีชีพ ระบบกลไกการติดตามประเมินผล การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข การมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น ชมรมนมแม่

11 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด/หลังคลอด คลินิกสุขภาพเด็กดี  ฝากครรภ์คุณภาพ - ฝากครรภ์ก่อน 12 wk. - คัดกรอง Thal / HIV  โรงเรียนพ่อแม่  อาหาร และโภชนาการ ทันตสุขภาพ ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว  รพ.ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย  รพ.สายสัมพันธ์แม่-ลูก  โรงเรียนพ่อแม่  คลินิกนมแม่  คัดกรองทารกแรกเกิด - Thyroid / PKU  ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว  WCC คุณภาพ  โรงเรียนพ่อแม่  ตรวจพัฒนาการเด็ก  โภชนาการ  นิทาน ของเล่น  ทันตสุขภาพ  ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ชุมชน ชมรมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ / ชมรมแม่อาสา/ ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ผลลัพธ์ ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน 30 ต่อพันการเกิดมีชีพ ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมลดลงจากฐานข้อมูลเดิม ปีละ ร้อยละ 0.5(ไม่เกินร้อยละ 7) เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลเดิม ปีละ ร้อยละ 2.5 (ร้อยละ 25) เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ90

12 เป้าหมาย 2. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง
โรงพยาบาลรัฐ และเอกชน ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว เป้าหมาย 2. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง (ภายในปี 2550)

13 กลวิธี 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว 2. พัฒนาระบบคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็ก 2.1 พัฒนาโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ทั้งภาครัฐและเอกชน 2.2 สนับสนุนระบบบริการส่งเสริม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม 2.3 พัฒนาคุณภาพการตรวจวินิจฉัยทาง ห้องปฏิบัติการ 2.4 สนับสนุนการป้องกันการแพร่เชื้อเอช ไอ วี


ดาวน์โหลด ppt โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google