งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสานฝัน กลุ่มที่ ๑ ท่านจะมีวิธีการอย่างไรให้โรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสานฝัน กลุ่มที่ ๑ ท่านจะมีวิธีการอย่างไรให้โรงเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสานฝัน กลุ่มที่ ๑ ท่านจะมีวิธีการอย่างไรให้โรงเรียน
เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านบัญชี เป็นศูนย์ที่มีชีวิตและเป็นศูนย์กลาง การถ่ายทอดความรู้ด้านการบัญชี

2 กลุ่ม ๑ ผู้นำเสนอ อ.ชไมพร ใจซื่อ จ.สกลนคร ประธาน
ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม นางสาวศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม ผอ.สตท.๒ นางโสภา กฤตลักษณ์กุล ผอ.สำนักบริหารกลาง นางสาววารุณี วุฒิสาร ผชช.สตท.๑ อ.ชไมพร ใจซื่อ จ.สกลนคร ประธาน ด.ต.หญิงสุธาสินี เสริมสุข จ.อุบลราชธานี เลขานุการ ผู้นำเสนอ อ.เสนอ ปิ่นเจริญ ผอ.รร.แม่วะหลวง จ.ตาก อ.ชไมพร ใจซื่อ จ.สกลนคร อ.สุภาพร ม่วงต้น จ.อุดรธานี

3 ศูนย์การเรียนรู้ ทฤษฎี POLC
ท่านจะมีวิธีการอย่างไรให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านบัญชี เป็นศูนย์ที่มีชีวิตและเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ด้านการบัญชี ศูนย์การเรียนรู้ ทฤษฎี POLC เป้าหมาย - เชิงปริมาณ - เชิงคุณภาพ ฐานการเรียนรู้ กิจกรรมสหกรณ์/ผลิตทางการเกษตร/ อาหารกลางวัน/บัญชี เครือข่าย หน่วยงานสนับสนุน

4 สิ่งที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ควรมี
๑. องค์ประกอบและการดำเนินงานของศูนย์ฯ มีรายละเอียดดังนี้ ๑.๑ อาคารสถานที่ตั้งศูนย์ฯ ประกอบด้วยพื้นที่จัดตั้งศูนย์ฯ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ x ๒ เมตร ๑.๒ วัสดุอุปกรณ์ ยกตัวอย่างเช่น - ทีวี ๑ เครื่องพร้อมเครื่องเล่นวีดีโอ - โต๊ะพร้อมเก้าอี้ - ชั้นวางสมุดบัญชี เอกสารฯ - อื่น ๆ ** สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

5 สิ่งที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ควรมี (ต่อ)
๑.๓ สื่อการเรียนการสอน เช่น แผ่นพลิก แผ่นพับ ซีดี ฯลฯ ๑.๔ สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพลิก แผ่นพับ ซีดี โปสเตอร์ ฯลฯ ๑.๕ การดำเนินงานของศูนย์ฯ (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ด้านการบัญชี (๒) กำหนดเวลาให้การบริการ (๓) จัดทำแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ควรประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น - กิจกรรมการสอนการบัญชีทุกกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมผลิตทางการเกษตร โครงการอาหารกลางวัน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ

6 สิ่งที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ควรมี (ต่อ)
- กิจกรรมบริการตรวจสุขภาพทางการเงิน - กิจกรรมครอบครัวผูกพันด้วยบัญชี - กิจกรรมพี่สอนน้อง - กิจกรรมตรวจการบ้านบัญชี - การจัดทำปุ๋ยหมักและการจัดทำบัญชีต้นทุน ฯลฯ

7 สิ่งที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ควรมี (ต่อ)
๒. ครูบัญชีเยาวชน /ครูกิจกรรมสหกรณ์ / ครูบัญชีอาสา ๓. มีฐานการเรียนรู้ ๔. เวลาในการให้บริการ ตามความเหมาะสม ๕. ฝึกเด็กนักเรียนประจำฐานการเรียนรู้ ฯ ลฯ

8 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา : พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้างโรงเรียนต้นแบบ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสานฝัน กลุ่มที่ ๑ ท่านจะมีวิธีการอย่างไรให้โรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google