งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ. ศ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มีนาคม 2558

2 สรุปสาระสำคัญ 1. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ เพื่อเสนอคณะกรรมการ 2. ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับ 2 ปี นับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่จะได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม มอก ในขอบข่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : รายการที่ตรวจสอบ ซิป มอก หมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรม มอก สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนและอุปกรณ์ส่วนควบ ใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดมากกว่า 30 กิโลโวลต์ ถึงไม่เกิน 150 กิโลโวลต์ มอก สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีนสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์ มอก สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ มอก

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google