งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง คำขอรับใบอนุญาต คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง คำขอรับใบอนุญาต คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง คำขอรับใบอนุญาต คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 มิถุนายน 2556

2 สรุปสาระสำคัญ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 แห่งกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ ออกตามความพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานออกประกาศไว้ ดังนี้

3 สรุปสาระสำคัญ 1. การยื่นคำขอรับใบอนุญาต และหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา ให้ยื่นโดยใช้แบบ บตพ.1 และแบบ บตพ.4 ถึง 9 ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 2. การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ และหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา ให้ยื่นโดยใช้แบบ บตพ.2 และแบบ บตพ.4 ถึง 9 ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 3. การยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต และหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา ให้ยื่นโดยใช้แบบ บตพ.3 ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 4. ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ให้เป็นไปตามแบบ บตพ.10 ตามที่แนบท้ายประกาศนี้

4 สรุปสาระสำคัญ 5. ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ให้เป็นไปตามแบบ บตพ.11 ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ แนบท้าย คำขอรับใบอนุญาต ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน แบบ บตพ.1 คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ แบบ บตพ.2 คำขอใบแทนใบอนุญาต แบบ บตพ.3 คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต (ประเภทบุคคลธรรมดา) และ (ประเภทนิติบุคคล) แบบ บตพ.4

5 สรุปสาระสำคัญ หนังสือมอบอำนาจ แบบ บตพ.5
หนังสือมอบอำนาจ แบบ บตพ.5 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชำนาญการ แบบ บตพ.6 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชำนาญการ แบบ บตพ.7 คำขอทำหน้าที่ผู้ชำนาญการ แบบ บตพ.8 คำขอทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ แบบ บตพ.9 ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน แบบ บตพ.10 ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน แบบ บตพ.11

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
แจ้งเพื่อทราบ กรณีที่จะจัดจ้าง Supplier มาดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ต้องได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน ตามแบบ บตพ.10

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง คำขอรับใบอนุญาต คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google