งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4475 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4475 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4475 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าอากาศตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวน และเปลือกครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 กิโลวัตต์ และ 35 กิโลวัตต์ และกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าอากาศตัวนำ อะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกครอสลิงกด์ พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด 25 กิโลวัตต์ และ 35 กิโลวัตต์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มกราคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศออกประกาศยกเลิก ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม ฉบับที่ 3810 ( พ. ศ. 2550) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง กำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าอากาศ ตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกครอสลิ งกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 กิโลวัตต์ และ 35 กิโลวัตต์ และกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าอากาศตัวนำ อะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกครอสลิงกด์พอ ลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 กิโลวัตต์ และ 35 กิโลวัตต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2341-2555 ขึ้นใหม่ ตามท้ายประกาศนี้  ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด 270 วันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  เป็นแนวทางในการเลือกสายไฟฟ้าอากาศตัวนำ อะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกครอสลิงกด์ พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 กิโลวัตต์ และ 35 กิโลวัตต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2341-2555 ท้ายประกาศนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4475 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google