งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 มีนาคม 2556

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้งการขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2554 วัตถุอันตรายในประกาศนี้ หมายความว่า วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายออกตามความในมาตรา 18 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

3 สรุปสาระสำคัญ พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้งการดำเนินการเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง ตามแบบท้ายประกาศนี้ ดังนี้ (1) ใบรับแจ้งการดำเนินการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามแบบ วอ./สธ ๔ก (2) ใบรับแจ้งการดำเนินการนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามแบบ วอ./สธ ๔ข (3) ใบรับแจ้งการดำเนินการส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามแบบ วอ./สธ ๔ค (4) ใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามแบบ วอ./สธ ๔ง ใบรับแจ้ง ให้มีอายุใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ 3 นับแต่ปีที่ออกใบรับแจ้งการดำเนินการนั้น

4 สรุปสาระสำคัญ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป แนบท้าย ใบแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ แบบวอ./สธ ๓ ใบรับแจ้งการดำเนินการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ แบบวอ./สธ ๔ก ใบรับแจ้การดำเนินการนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ แบบวอ./สธ ๔ข ใบรับแจ้งการดำเนินการส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ แบบวอ./สธ ๔ค ใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ แบบวอ./สธ ๔ง คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ แบบวอ./สธ ๑๑ คำขอต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ แบบวอ./สธ ๑๒

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายให้แจ้งการดำเนินการตามแบบ วอ./สธ ๓ ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุในแบบดังกล่าว 2. ผู้ใดประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการ ให้ยื่นคำขอ ตามแบบ วอ./สธ ๑๑ ท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ไม่สามารถขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อทางการค้า ชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย (สารสำคัญ) ได้

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3. ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการ ให้ยื่นคำขอตามแบบ วอ./สธ ๑๒ ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว ภายใน 90 วัน ก่อนที่ใบรับแจ้งการดำเนินการสิ้นอายุ 4. การแจ้งดำเนินการ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการและการขอต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้ยื่น ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google