งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความ ร้อนจากรังสีอาทิตย์ และค่าการส่อง ผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความ ร้อนจากรังสีอาทิตย์ และค่าการส่อง ผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความ ร้อนจากรังสีอาทิตย์ และค่าการส่อง ผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่า สัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจาก รังสีอาทิตย์ หน่วยงานทดสอบหาค่า มาตรฐานพลังงานของกระจกเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 พฤศจิกายน 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  กระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจะต้องมีค่า สัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสี อาทิตย์ไม่มากกว่า และมีค่าการส่องผ่านของ แสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน ความร้อนจากรังสีอาทิตย์ไม่น้อยกว่าค่า มาตรฐานพลังงานที่กำหนด  ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสี อาทิตย์ 0.55  ค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่า สัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสี อาทิตย์ 1.20

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  การทดสอบหาค่ามาตรฐานพลังงานของ กระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้ ดำเนินการโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการ สอบเทียบ มาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง ผู้ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TISI-R- TL-01) ตามประกาศสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความ ร้อนจากรังสีอาทิตย์ และค่าการส่อง ผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google