งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4383 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4383 (พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4383 (พ. ศ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4383 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อม : คำศัพท์ ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 มกราคม 2555

2 สรุปสาระสำคัญ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อม : คำศัพท์ มาตรฐานเลขที่ มอก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 1. ขอบข่าย มาตรฐานนี้ระบุคำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งใช้อนุกรมมาตรฐาน มอก รายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO : 2009 ข้อ 1 2. คำศัพท์และบทนิยาม รายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO : 2009 ข้อ 2 3. คำศัพท์ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม รายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO : 2009 ข้อ 3

3 สรุปสาระสำคัญ 4. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO : 2009 ข้อ 4 5.คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบความใช้ได้ การทวนสอบ และการตรวจประเมิน รายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO : 2009 ข้อ 5 6. คำศัพท์เกี่ยวกับระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ รายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO : 2009 ข้อ 6 7. คำศัพท์เกี่ยวกับการประเมินวัฏจักรชีวิต รายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO : 2009 ข้อ 7

4 สรุปสาระสำคัญ 8. คำศัพท์เกี่ยวกับฉลากสิ่งแวดล้อม คำประกาศ และการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม รายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO : 2009 ข้อ 8 9. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก รายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO : 2009 ข้อ 9 ภาคผนวก ก แนวคิดเพิ่มเติมที่พบด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ รายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO : 2009 Annex A

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4383 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google