งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4597 ( พ. ศ. 2557) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4597 ( พ. ศ. 2557) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4597 ( พ. ศ. 2557) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรดไฮโดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 เมษายน 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. การปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรด ไฮโดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.217-2549  2. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออก ประกาศยกเลิกประทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3567 ( พ. ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรดไฮโดร คลอริก ( กรดเกลือ ) สำหรับใช้ในทางอุตสาหกรรม และ กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรดไฮโดร คลอริกสำหรับอุตสาหกรรม ลงวันที่ 12 กันยายน พ. ศ.2549 และออกประกาศกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม กรดไฮโดรคลอริกสำหรับ อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 217-2556 ขึ้นใหม่ ดังรายละเอียดท้ายประกาศ  3. ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4597 ( พ. ศ. 2557) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google