งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 เมษายน 2557

2 สรุปสาระสำคัญ 1. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกำหนดวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 ไว้

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 1.1 การทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ข้อสอบเป็นปรนัยมี 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนทั้งหมด 1.2 การทดสอบความสามารถ เป็นการทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อวัดความสามารถในการใช้โปรแกรม ระบบปฏิบัติการ จัดการเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูล ความสามารถในการใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน (Presentation Program) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นข้อความ ภาพกราฟิก เสียง ภาพเคลื่อนไหวประกอบกัน และนำเสนอผลงานผ่านอุปกรณ์แสดงผลต่าง ๆ เช่น จอภาพคอมพิวเตอร์ ทีวี โปรเจคเตอร์ ได้อย่างสมบูรณ์ ตามมาตรฐานที่กำหนดและทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้เวลาในการทดสอบ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1.3 รายละเอียดวิธีการทดสอบให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 2. การออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 จะออกให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบโดยมีเกณฑ์ ดังนี้ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องทดสอบทั้งภาคความรู้ ความเข้าใจ และภาความ สามารถ โดยต้องทดสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนทั้งหมดจึงถือว่าผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google