งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4602 ( พ. ศ. 2557) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4602 ( พ. ศ. 2557) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4602 ( พ. ศ. 2557) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนด ทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การตรวจสอบ และรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วย รับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการ บริการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 เมษายน 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. การปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ มาตรฐานเลขที่ มอก.5065-2540  2. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออก ประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2262 ( พ. ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อกำหนด ทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ. ศ.2540 และออกประกาศกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และ การบริการ มาตรฐานเลขที่ มอก. 17065-2556 ขึ้นใหม่ ดังรายละเอียดท้ายประกาศ  3. ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น ไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4602 ( พ. ศ. 2557) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google