งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4382 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4382 (พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4382 (พ. ศ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4382 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อม : การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของที่ตั้งและองค์กร ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 มกราคม 2555

2 สรุปสาระสำคัญ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อม : การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของที่ตั้งและองค์กร มาตรฐานเลขที่ มอก ซึ่งระบุถึงข้อแนะนำในการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของที่ตั้งและองค์กร โดยใช้กระบวนการอย่างเป็นระบบในการชี้บ่งลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม คลอบคลุมบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้ประเมิน (ลูกค้า ผู้ประเมิน และผู้แทนของผู้รับการประเมิน) และขั้นตอนของการประเมิน (การวางแผน การรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบความใช้ได้ การตรวจประเมินและการรายงาน) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4382 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google