งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4472 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4472 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4472 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอ ทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12/20 (24) กิโลวัตต์ และ 18/30 (36) กิโลวัตต์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าฉนวนหุ้มครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12/20 (24) กิโลวัตต์ และ 18/30 (36) กิโลวัตต์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มกราคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศ ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3809 ( พ. ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้ม ด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด 12/20 (24) กิโลวัตต์ และ 18/30 (36) กิโลวัตต์ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ. ศ. 2550 และออก ประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าฉนวนหุ้มครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12/20 (24) กิโลวัตต์ และ 18/30 (36) กิโลวัตต์ มาตรฐานเลขที่ มอก.2340- 2555 ขึ้นใหม่ ตามท้ายประกาศนี้  ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด 270 วันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  เป็นแนวทางในการเลือกใช้ สายไฟฟ้าหุ้มด้วย ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12/20 (24) กิโลวัตต์ และ 18/30 (36) กิโลวัตต์ มาตรฐานเลขที่ มอก.2340-2555 ท้ายประกาศนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4472 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google