งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4393 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4393 (พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4393 (พ. ศ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4393 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 มิถุนายน 2555

2 สรุปสาระสำคัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2084 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวกนิรภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและงานสนาม และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ และออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหรรม มาตรฐานเลขที่ มอก ขึ้นใหม่ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

3 สรุปสาระสำคัญ ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด 270 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหรรม ให้ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4393 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google