งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทร , โทรสาร ,

2 พื้นที่รับผิดชอบ รับผิดชอบงานในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม หรือตามที่ อธิบดีกรมชลประทานมอบหมาย

3 ทำเนียบผู้บริหาร

4 งานดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ผลผลิตที่ 2 การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งานต่อเนื่อง จำนวน 2 โครงการ ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี (งานดำเนินการเอง) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ - อู่ทอง เติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล จังหวัดกาญจนบุรี (งานดำเนินการเอง) โครงการเปิดใหม่ จำนวน 1 โครงการ ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี (งานดำเนินการเอง)

5 วงเงินตามคำขอตั้งตามปีงบประมาณ พ.ศ.2557
โครงการ วงเงินตามคำขอตั้งฯ ปี 2557 (ล้านบาท) 1. ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี 2.000 2. สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ – อู่ทอง เติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล จังหวัดกาญจนบุรี 75.000 3. ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำ บ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี 50.000 รวมทั้งสิ้น

6 ผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 ( ข้อมูลถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2557 )
โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว เบิกจ่าย (ร้อยละ) คงเหลือ ผลงาน (1). โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย 2.000 1.999 99.98 0.001 100.00 (2). โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ - อู่ทอง 74.770 72.787 97.37 1.983 89.23 (3). อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพรา 50.000 29.928 59.86 20.072 69.00 (4). โครงการสถานีสูบน้ำกลอนโด-รางสาลี่ 0.300 0.238 79.21 0.062 80.00 (5). โครงการอาคารทดน้ำบ้านด่าน 0.228 76.03 0.072 (6). โครงการระบบส่งน้ำฝายบ้านดงเสลา 0.500 0.365 73.00 0.135 (7). เงินทุนหมุนเวียนฯ 3.105 100 - รวมทั้งสิ้น 82.95 22.325

7 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

8 สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ( งบประมาณโครงการ 550,000,000 บาท )

9 ลักษณะโครงการ เขื่อนดิน เป็นเขื่อนดินแบบ Zoned type
ระดับสันเขื่อน ม. (ร.ท.ก.) ความกว้างของสันเขื่อน ม. ความยาวของสันเขื่อน ม. ส่วนสูงที่สุดของเขื่อนดินประมาณ ม. ส่วนกว้างที่สุดของฐานประมาณ ม. ความจุของอ่างเก็บน้ำ ที่ระดับ dead storage ล้าน ลบ.ม. ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกัก ล้าน ลบ.ม. ความจุของอ่างที่ระดับน้ำนองสูงสุด ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ผิวอ่างเก็บน้ำ ที่ระดับ dead storage ไร่ พื้นที่ผิวอ่างฯ ที่ระดับน้ำเก็บกัก , ไร่ พื้นที่ผิวอ่างฯ ที่ระดับน้ำนองสูงสุด , ไร่

10 อาคารที่ทำการบ้านพัก
การดำเนินงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี ด้านเหนือน้ำ Spillway สันทำนบดิน ท่อส่งน้ำฝั่งขวา อาคารที่ทำการบ้านพัก ถนนทดแทนน้ำท่วม ท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย ดำเนินการปี 2552 ดำเนินการปี 2553 ดำเนินการปี 2554 ด้านท้ายน้ำ

11 แผนงานก่อสร้างทำนบดิน ปี 2552-59
ปี 2559 ปริมาณดินถม 150,000 ลบ.ม. เป็นเงิน 125,444, บาท ปี 2558 ปริมาณดินถม 600,000 ลบ.ม. เป็นเงิน 150,000,000.00บาท ปี 2557 ปริมาณดินถม 10,000 ลบ.ม. เป็นเงิน 2,000, บาท ปี 2556 ปริมาณดินถม 40,000 ลบ.ม. เป็นเงิน 5,000, บาท ปี ปริมาณดินถม 100,000 ลบ.ม. เป็นเงิน 274,555, บาท ปริมาณดินถมทั้งหมด 900,000 ลบ.ม.

12 ภาพถ่ายการดำเนินงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

13 ผลงานสะสมทั้งโครงการ ( 2556 - 2560 ) 34.99%
สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงานสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ - อู่ทอง เติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล จังหวัดกาญจนบุรี ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ( งบประมาณทั้งสิ้น 381,000,000 บาท ) ผลงานสะสมทั้งโครงการ ( ) 34.99%

14 อ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา
แผนการดำเนินงาน ปี อ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล 0.20 ล้าน ลบ.ม. (2,000 ไร่) 2.50 ล้าน ลบ.ม. (4,000 ไร่) 0.10 ล้าน ลบ.ม. (1,000 ไร่) 1 R MP MP 2 R MP MP 2 L MP 1 L โรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พื้นที่โครงการฯ 300 ไร่ ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา วัดทิพย์สุคนธาราม ปี ยาว 323 ม ปี ยาว 1,110 ม. 1R ยาว 440 ม. ปี ยาว 3,014 ม. ปี 2559 ยาว 4,553 ม. 1L ยาว 2,136 ม. 2L ท่อส่งน้ำของวัดทิพย์สุคนธาราม ปี 2560 ยาว 2,130 ม. 2R ยาว 296 ม. คลองท่าล้อ - อู่ทอง 0.30 ล้าน ลบ.ม. (3,000 ไร่)

15 แผนการดำเนินงานปี 2556 – 2559 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของวัดทิพย์สุคนธาราม
อ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล 0.20 ล้าน ลบ.ม. (2,000 ไร่) กม 0.10 ล้าน ลบ.ม. (1,000 ไร่) 1 R 2.50 ล้าน ลบ.ม. (4,000 ไร่) กม.6+500 MP MP 2 R MP กม.1+443 2 L MP MP 1 L โรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พื้นที่โครงการฯ 300 ไร่ ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา วัดทิพย์สุคนธาราม ปี ยาว 323 ม ปี ยาว 1,110 ม. 1R ยาว 440 ม. ปี ยาว 5,057 ม. 1L ยาว 2,136 ม. 2L ท่อส่งน้ำของวัดทิพย์สุคนธาราม ปี 2559 ยาว 4,800 ม. 2R ยาว 296 ม. คลองท่าล้อ - อู่ทอง 0.30 ล้าน ลบ.ม. (3,000 ไร่)

16 ภาพถ่ายโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการสูบน้ำ จากคลองท่าล้อ - อู่ทอง เติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล จังหวัดกาญจนบุรี

17 ผลงานสะสมทั้งโครงการ ( 2557 - 2559 ) 11.90%
สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงานฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนา ลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ( งบประมาณทั้งสิ้น 290,000,000 บาท ) ผลงานสะสมทั้งโครงการ ( ) 11.90%

18 ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำ บ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำลำภาชี งบประมาณทั้งโครงการ 290 ล้านบาท -ปี2557 งบประมาณ 50 ล้านบาท -ปี2558 งบประมาณ 96 ล้านบาท -ปี2559 งบประมาณ 144 ล้านบาท ลักษณะอาคาร ปตร.ขนาด 6.00 x 6.00เมตร จำนวน 8 ช่อง บ่อพักน้ำ อาคารทดน้ำ บ้านชุกกระเพรา บ่อพักน้ำ ท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย (3,200 ไร่) อำเภอด่านมะขามเตี้ย

19 ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี

20 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานก่อสร้าง 13 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google