งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการชลประทานนครปฐม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการชลประทานนครปฐม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการชลประทานนครปฐม
สำนักชลประทานที่ 13

2 ที่ตั้ง เลขที่ 149 หมู่ 16 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : , แฟกซ์ : , ,

3 ข้าราชการจำนวน 7 คน ลูกจ้างประจำ 14 คน

4 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครปฐม
พื้นที่ 2, ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ ประกอบด้วย 7 อำเภอ 1.อำเภอเมือง 2.อำเภอกำแพงแสน 3.อำเภอดอนตูม 4.อำเภอบางเลน 5.อำเภอนครชัยศรี 6.อำเภอพุทธมณฑล 7.อำเภอสามพราน บางเลน กำแพงแสน ดอนตูม นครชัยศรี พุทธมณฑล เมือง สามพราน

5 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครปฐม
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสาคร ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพฯ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี นนทบุรี ราชบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร

6 โครงการส่งน้ำฯ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ประกอบด้วย 8 โครงการ โครงการส่งน้ำฯ บางเลน โครงการส่งน้ำฯ พนมทวน โครงการส่งน้ำฯ พระยาบรรลือ โครงการส่งน้ำฯ พระพิมล โครงการส่งน้ำฯ กำแพงแสน โครงการส่งน้ำฯ นครปฐม โครงการส่งน้ำฯ นครชุม โครงการส่งน้ำฯ ภาษีเจริญ

7 โครงการส่งน้ำฯ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
รายชื่อโครงการ สำนักชลประทานที่ 13 (ฝั่งขวาแม่น้ำท่าจีน) พื้นที่ (ไร่) สำนักชลประทานที่ 11 (ฝั่งซ้ายแม่น้ำท่าจีน)พื้นที่ (ไร่) รวม (ไร่) คิดเป็นร้อยละของพื้นที่จังหวัด % 1.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน 49,534 - 3.66 2.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน 224,200 16.54 3.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน 210,310 15.52 4.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม 47,600 3.51 5.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม 266,810 19.69 6.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ 86,445 6.38 7.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 117,240 8.65 8.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ 34,487 2.54 798,454 238,172 1,036,626 * 76.49 หมายเหตุ 1. พื้นที่ทั้งจังหวัดนครปฐม จำนวน 1,355,204 ไร่ 2. * พื้นที่ชลประทานของโครงการฯ ต่างๆ ในเขตจังหวัดนครปฐม ซึ่งรวมกับพื้นที่จัดรูปที่ดินแล้ว มี จำนวนทั้งสิ้น 1,036,626 ไร่

8 ภารกิจหลักที่ปฏิบัติ
เป็นตัวแทนกรมฯ ร่วมจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำของกรมฯ ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชน ติดตาม เร่งรัด งานชลประทานทุกๆ ด้านในเขตพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด จัดทำฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่จังหวัด ให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการชลประทาน

9 ภารกิจรองที่สนับสนุนหน่วยงานอื่น
การให้คำแนะนำเกี่ยวกับภารกิจที่ถ่ายโอนแล้วให้แก่ อปท.

10 ภารกิจรองที่สนับสนุนหน่วยงานอื่น (ต่อ)
การเป็นตัวแทนกรมชลประทานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานจังหวัด

11 ภารกิจรองที่สนับสนุนหน่วยงานอื่น (ต่อ)
การประสานงานและมวลชลสัมพันธ์ การรายงานผลการบริหารจัดการน้ำ ทาง Web Site

12 ภารกิจเพื่อเสริมศักยภาพโครงการหรืออื่นๆ
1. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

13 ภารกิจเพื่อเสริมศักยภาพโครงการหรืออื่นๆ (ต่อ)
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด

14 งานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2556
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ตำบลสามพรานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองเจ้าพ่อ งบประมาณ ล้านบาท งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองหน้าวัดบางช้างใต้ งบประมาณ ล้านบาท งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองผู้ใหญ่เชี้ยง งบประมาณ ล้านบาท งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองผู้ใหญ่อิ้น งบประมาณ ล้านบาท งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองหลังบ้านครูโนรี งบประมาณ ล้านบาท งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองบ้านนายสกล งบประมาณ ล้านบาท

15 งานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2556 (ต่อ)
งานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน ซ่อมแซมที่ทำการหัวงานโครงการ งบประมาณ 3.00 ล้านบาท ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ งบประมาณ 1.00 ล้านบาท ซ่อมแซมคลังพัสดุ งบประมาณ 1.50 ล้านบาท ซ่อมแซมระบบประปา งบประมาณ 0.50 ล้านบาท ซ่อมแซมคลอง ๑R-1L-5L กม.๘+๐๐๐ ถึง กม.๑๑+๗๑๔ งบประมาณ 2.50 ล้านบาท ซ่อมแซมท่อลอดคลอง ดอนตาแก้ว งบประมาณ 1.00 ล้านบาท ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 10L-2L เป็นช่วงๆ งบประมาณ 1.00 ล้านบาท ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 11L-2L (ช่วง 2) งบประมาณ 2.50 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ทั้งโครงการ 83% (30 มิ.ย.56)

16 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โครงการชลประทานนครปฐม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google