งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานตามโครงการ “ หลักสูตรคู่ขนาน ” โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชา สรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 อัต ลักษ ณ์ เอกลั กษณ์ มีความรู้คู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานตามโครงการ “ หลักสูตรคู่ขนาน ” โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชา สรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 อัต ลักษ ณ์ เอกลั กษณ์ มีความรู้คู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การดำเนินงานตามโครงการ “ หลักสูตรคู่ขนาน ” โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชา สรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 อัต ลักษ ณ์ เอกลั กษณ์ มีความรู้คู่ วิชาชีพ สถานศึกษา พอเพียง

4 วัตถุประสงค์ของ โครงการ  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่กับ การเรียนการสอนในสายอาชีวศึกษา  เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกใน การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ  เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน อาชีวศึกษา  เพื่อแก้ปัญหาจำนวนนักเรียนใน โรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ทางการศึกษา

5 วิธีดำเนิน โครงการ ขั้น เตรียมก าร นำเสนอนโยบายในการ ดำเนินโครงการ ประสานความร่วมมือในการ ดำเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์โครงการ แนะแนวการศึกษาต่อที่ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย รับสมัครนักเรียน

6 วิธีดำเนิน โครงการ ขั้น ดำเนิน โครงกา ร ทำ MOU ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพ เกษตรวิสัย ศึกษาหลักสูตรระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่กับ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ กำหนดวัน / เวลา ในการจัดการ เรียนการสอน เทียบโอนรายวิชาต่าง ๆ โดย รายวิชาที่เทียบโอนได้ต้องมีผล การเรียนระดับ 2.0 ขึ้นไป

7 ภาระหน้าที่ของ โรงเรียนกู่กา สิงห์ประชาสรรค์  ดูแลนักเรียนในการจัดการเรียนการ สอนระดับ ปวช. คู่ขนาน  จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสามัญ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กำหนดแนวปฏิบัติร่วมกับวิทยาลัยการ อาชีพเกษตรวิสัยในการกำกับดูแลการ จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนระดับ ปวช. คู่ขนาน  ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย ในการติดตามประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  ให้การสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณ ด้านทรัพยากรและบุคลากร

8

9 ผลการดำเนิน โครงการ ปวช. สาขาช่างยนต์ 8 คน ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ 13 คน ปวช. สาขาช่างยนต์ 1 คน ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ 17 คน

10 ปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินโครงการ จัดสรรเวลาเรียนให้ครบตาม หลักสูตรได้ยาก ทางโรงเรียนต้องหางบประมาณมา เพื่อช่วยสนับสนุนนักเรียน หลังจากจบชั้น ม.6 นักเรียนต้องไป สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัย การอาชีพ 1 ภาคเรียนจึงจะสามารถ สามารถเทียบโอนเพื่อขอจบ หลักสูตร ปวช. ได้ ปัญหาการออกกลางคัน

11 รูปกิจกรรม

12

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานตามโครงการ “ หลักสูตรคู่ขนาน ” โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชา สรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 อัต ลักษ ณ์ เอกลั กษณ์ มีความรู้คู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google