งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้สื่อผสม นาย ธีรวัฒน์ พิสัยพันธ์ รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้สื่อผสม นาย ธีรวัฒน์ พิสัยพันธ์ รหัส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้สื่อผสม นาย ธีรวัฒน์ พิสัยพันธ์ รหัส 563150080104
บทที่ 7 การประยุกต์ใช้สื่อผสม นาย ธีรวัฒน์ พิสัยพันธ์ รหัส

2 การประยุกต์ใช้สื่อประสม
การประยุกต์ใช้สื่อประสมกว้างขวางมาก ตลาดของสื่อประสมจึงมีมาก เทคโนโลยีสื่อประสมสามารถประยุกต์ใช้งานในส่วนที่สำคัญหลายส่วน เช่น การประยุกต์ในธุรกิจร้านค้าและอุตสาหกรรม ร้านค้าสามารถใช้สื่อประสมในการโฆษณา การสร้างคาตาล็อกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ในเรื่องการติดต่อกับลูกค้า การฝึกอบรม การดำเนินธุรกิจในลักษณะการให้บริการแบบอัตโนมัติต่างๆ ตลอดจนประยุกต์ใช้กับกานำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจ การประยุกต์ทางด้านการศึกษา สามารถประยุกต์ได้กว้างขวาง ตั้งแต่การเรียนการสอน การสร้างสื่อ การใช้เป็นห้องสมุด การพิมพ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ในเรื่องนันทนาการ เทคโนโลยีสื่อประสมมีผลอย่างมากในการสร้าง ภาพยนตร์ การสร้างเกม การสร้าง ตลอดจนการนำเสนอในลักษณะที่มีปฏิสัมพันธ์ การประยุกต์ในวงการรัฐบาล สามารถนำไปใช้ในการให้บริการ การดำเนินการทางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ทางทหาร การกีฬา การสร้างงวิธีนำเสนอข้อมูลแบบต่างๆ งานการแพทย์และสาธารณสุข งานการแพทย์ใช้ประโยชน์อย่างมากในเรื่องของการนำเสนอข้อมูล การเรียนการสอนทางด้านการแพทย์

3 การประยุกต์ในวงการรัฐบาล สามารถนำไปใช้ในการให้บริการ การดำเนินการทางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ทางทหาร การกีฬา การสร้างงวิธีนำเสนอข้อมูลแบบต่างๆ งานการแพทย์และสาธารณสุข งานการแพทย์ใช้ประโยชน์อย่างมากในเรื่องของการนำเสนอข้อมูล การเรียนการสอนทางด้านการแพทย์ การออนไลน์เพื่อให้การปรึกษาทางการแพทย์ ตลอดจนการดำเนินการที่เรียกว่า เทเลเมดิซีน การสร้างแหล่งความรู้ เช่น สารานุกรม การสร้างห้องสมุด เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในวงกว้างมากขึ้น การประยุกต์ใช้สื่อประสมมีวงกว้างขวางมากขึ้น สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อีกมาก

4 ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานสื่อประสม ความรู้เกี่ยวกับสื่อประสม องค์ประกอบของสื่อประสม ได้แก่ ภาพนิ่ง ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวิดีโอ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสม ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานด้านสื่อประสม การวิเคราะห์และออกแบบระบบสื่อประสม หลักการสร้างสื่อประสม ประโยชน์ของสื่อประสม การประยุกต์ใช้งานสื่อประสม ปฏิบัติการสร้างงานแบบสื่อประสมและการใช้โปรแกรมสำหรับนำเสนองานสื่อประสม เพื่อนำเสนองานต่างๆ ออกแบบและสร้างสื่อการนำเสนอในรูปแบบสื่อประสม โดยใช้หลักการ วิธีการขั้นตอนการออกแบบสื่อประสม ความสามารถในการนำเอาสื่อประสมไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสม การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในงานด้านสื่อประสม   มีทักษะกระบวนการในการสร้างงานแบบสื่อประสม เพื่อให้มีทักษะในการทำงาน

5


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้สื่อผสม นาย ธีรวัฒน์ พิสัยพันธ์ รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google