งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา Video Production for Education รหัสวิชา:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา Video Production for Education รหัสวิชา:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NATHEE YONGYUT Y.NATHEE@GMAIL.COM
การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา Video Production for Education รหัสวิชา: NATHEE YONGYUT

2 การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
จำนวนหน่วยกิต 3 (2-2-5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน อาจารย์นที ยงยุทธ ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 1 / 2557 สถานที่เรียน ห้อง 431 อาคาร 4 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

3 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการผลิต สื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างวีดิทัศน์ที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการศึกษาได้

4 คำอธิบายรายวิชา การวิเคราะห์ การวางแผนและเตรียมการด้าน โปรแกรมวีดีทัศน์ เพื่อการเรียนการสอน โดยการผสมผสาน ระหว่างวีดิทัศน์กับคอมพิวเตอร์ สาระต่างๆ เกี่ยวกับเทคนิคของ ควิกไทม์ และวีดิทัศน์แบบ ดิจิทัล ฝึกทักษะการใช้กล้องถ่ายวีดิโอดิจิทัล การจับ ภาพ การตัดต่อภาพ วีดิทัศน์เพื่อนำเสนอภาพทางคอมพิวเตอร์ การ จัดเก็บข้อมูล ด้วยสื่อดิจิทัล รวมทั้งการนำเสนอด้วยสื่อดิจิทัล

5 แผนการสอน สัปดาห์ที่ เรื่อง จำนวนชั่วโมง 1
แนวคิดในการผลิตรายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา 4 2 ประเภทและรูปแบบของวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา 3 คุณลักษณะของระบบ ความถี่ ของโทรทัศน์ กระบวนการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา บุคลากรในการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา 5 วัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา

6 แผนการสอน สัปดาห์ที่ เรื่อง จำนวนชั่วโมง 6
การประกอบภาพวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา 4 7 ฉาก สี และแสง ในการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา 8 การเขียนบท (Script writing) 9 การลำดับและการตัดต่อภาพและเสียง 10-14 การลำดับและการตัดต่อภาพ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 20 15 นำเสนอโครงการ

7 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ตำราและเอกสารหลัก ณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ. (2556). Premier Pro After Effects CS6. นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์ เอกสารและข้อมูลสำคัญ สุรพล บุญลือ. (2556). การผลิตรายการโทรทัศน์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เอกสารประกอบ การอบรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, เว็บไซด์

8 การประเมินผล วีดิโอ (ชิ้นงานที่ 1) = 20 คะแนน
วีดิโอ (ชิ้นงานที่ 1) = 20 คะแนน วีดิโอ (ชิ้นงานที่ 2) = 20 คะแนน โครงงานกลุ่ม = 20 คะแนน การทดสอบย่อย (การใช้โปรแกรม) = 10 คะแนน สอบปลายภาค = 30 คะแนน

9 END Thank you


ดาวน์โหลด ppt การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา Video Production for Education รหัสวิชา:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google