งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เบอร์ โทรศัพท์ ชื่อห้องเบอร์ โทรศัพ ท์ ชื่อห้อง ชั้น 1 ( กองช่าง ) ชั้น 2 ( กองคลัง ) 101 เคาเตอร์รับ หนังสือ 208 ผอ. กองคลัง 102 ห้องคอมฯ กองช่าง 209.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เบอร์ โทรศัพท์ ชื่อห้องเบอร์ โทรศัพ ท์ ชื่อห้อง ชั้น 1 ( กองช่าง ) ชั้น 2 ( กองคลัง ) 101 เคาเตอร์รับ หนังสือ 208 ผอ. กองคลัง 102 ห้องคอมฯ กองช่าง 209."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เบอร์ โทรศัพท์ ชื่อห้องเบอร์ โทรศัพ ท์ ชื่อห้อง ชั้น 1 ( กองช่าง ) ชั้น 2 ( กองคลัง ) 101 เคาเตอร์รับ หนังสือ 208 ผอ. กองคลัง 102 ห้องคอมฯ กองช่าง 209 ฝ่ายการเงิน 102 งานธุรการ / รับหนังสือ 210 ฝ่ายพัสดุ 103 งานธุรการชั้น 3 ( สำนักปลัดฯ ) 104 ผอ. กองช่าง 145 รองปลัด อบจ. (1) ชั้น 2 ( ผู้บริหาร ) 143 รองปลัด อบจ. (2) 201 นายก อบจ. 302 หัวหน้าสำนัก ปลัดฯ 202 รองนายก อบจ. (2) 303, 0 โอปอเรเตอร์ 203 รองนายก อบจ. (1) 307 หน้าห้องรองปลัด (1) 204 ที่ปรึกษา นายก อบจ. ชั้น 3 ( กองการศึกษา ) 205 หน้าห้อง นายก อบจ. 144 กองการศึกษาฯ 206 หน้าห้องรอง นายก (1) 146 ผอ. กอง การศึกษาฯ 207 หน้าห้องรอง นายก (2) 149 ห้องควบคุม ( ประชุมสภา ฯ ) เบอร์โทรศัพท์ภายใน องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดยะลา

2 เบอร์ โทรศัพท์ ชื่อห้องเบอร์ โทรศัพ ท์ ชื่อห้อง ชั้น 3 ( กองแผน ฯ ) 073- 203621 Fax 308 ผอ. กองแผนฯ 073- 203616 นายก อบจ. 309 คลินิกเซ็นเตอร์ 073- 203618 รองนายก อบจ. (1) 310 กองแผน ฯ 073- 203617 รองนายก อบจ. (2) ชั้น 4( กองกิจการ สภา ฯ ) 073- 203619 ที่ปรึกษา นายก อบจ. 401 ประธานสภา ฯ 073- 203627 รองปลัด อบจ. (1) 402 รอง ประธานสภา ฯ 073- 203622 รองปลัด อบจ. (2) 405 กองกิจการสภา ฯ 073- 203620 หัวหน้า สำนักปลัดฯ 142 ผอ. กองกิจการ สภา ฯ 073- 203624 ผอ. กองช่าง ชั้น 4( หน่วย ตรวจสอบ ภายใน ) 073- 203623 ผอ. กองคลัง 149 หน่วย ตรวจสอบ ภายใน 073- 203214 ผอ. กองแผน ฯ โทรศัพท์สายตรง 073- 203628 ผอ. กอง การศึกษาฯ 073- 203940 Clinic Center073- 203615 ผอ. กอง กิจการสภาฯ 073- 203610 -1 เบอร์กลาง 073- 203625 กองช่าง เบอร์โทรศัพท์ภายใน องค์การ บริหารส่วนจังหวัดยะลา

3 เบอร์ โทรศัพท์ ชื่อห้อง โทรศัพท์สายตรง 073- 203626 Fax ผู้บริหาร 073- 203629 กองคลัง 073- 203630 กองคลัง 073- 203612 กองแผน ฯ 073- 203213 กองกิจการสภา ฯ เบอร์โทรศัพท์ภายใน องค์การ บริหารส่วนจังหวัดยะลา


ดาวน์โหลด ppt เบอร์ โทรศัพท์ ชื่อห้องเบอร์ โทรศัพ ท์ ชื่อห้อง ชั้น 1 ( กองช่าง ) ชั้น 2 ( กองคลัง ) 101 เคาเตอร์รับ หนังสือ 208 ผอ. กองคลัง 102 ห้องคอมฯ กองช่าง 209.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google