งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า http://www.tbl.go.th
Banlao Municipality ยินดีต้อนรับ

2 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า 259 ม.4 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย Tel Fax

3 คณะผู้บริหาร Banlao Municipality

4 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหาร Banlao Municipality ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี

5 สภาเทศบาล นายแสวง แสงเดือน http://www.tbl.go.th Banlao Municipality
ประธานสภาเทศบาล นายแสวง แสงเดือน สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

6 โครงสร้างการบริหารพนักงานเทศบาล
โครงสร้างการบริหารพนักงานเทศบาล Banlao Municipality หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง

7 โครงสร้างการบริหารพนักงานเทศบาล
โครงสร้างการบริหารพนักงานเทศบาล Banlao Municipality นายธนโชติ ธรรมจักร์ นางสังวรณ์ ปัญโญ หัวหน้ากองช่าง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา นางบุหลัน ประมูล พ.จ.อ. อัฐพงษ์ อำไพพิศ จพง. สาธารณสุขชุมชน รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผอ.กองการประปา

8 โครงสร้างการบริหารพนักงานเทศบาล
โครงสร้างการบริหารพนักงานเทศบาล Banlao Municipality ฝ่ายข้าราชการประจำ - พนักงานเทศบาล จำนวน 29 คน - ลูกจ้างประจำ จำนวน 5 คน - พนักงานจ้าง จำนวน 32 คน รวมทั้งหมด 67 คน

9 “การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
วิสัยทัศน์ Banlao Municipality “การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

10 ข้อมูลทั่วไป Banlao Municipality

11 การก่อตั้ง Banlao Municipality เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลตำบลบ้านเหล่า กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง (ยกฐานะเป็นอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2550) จังหวัดเชียงราย โดยจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตำบลบ้านเหล่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน

12 การก่อตั้ง Banlao Municipality ต่อมาในปี พ.ศ ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศ เป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 ก.พ มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พ.ค จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

13 ที่ตั้ง Banlao Municipality

14 ที่ตั้ง Banlao Municipality เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ตั้งอยู่เลขที่ 259 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้งประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ 33 กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งสิ้น 7.72 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 4,825 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สายคือ แม่น้ำเผื่อและแม่น้ำสัก

15 อาณาเขต ติดกับบ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน
อาณาเขต Banlao Municipality ติดกับบ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน ด้านเหนือ ติดกับบ้านโป่งและบ้านโป่งพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ ด้านตะวันออก ติดกับบ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ ด้านใต้ ติดกับบ้านป่าห้า ตำบลทุ่งก่อ ด้านตะวันตก

16 เขตการปกครอง เทศบาลตำบลบ้านเหล่ามีพื้นที่ในเขตปกครอง 5 หมู่บ้าน 2 ตำบล
เขตการปกครอง Banlao Municipality เทศบาลตำบลบ้านเหล่ามีพื้นที่ในเขตปกครอง 5 หมู่บ้าน 2 ตำบล 1. บ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ ตำบลทุ่งก่อ 2. บ้านเหล่า หมู่ที่ ตำบลทุ่งก่อ 3. บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ตำบลทุ่งก่อ 4. บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่ ตำบลทุ่งก่อ 5. บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ ตำบลดงมหาวัน

17 ประชากร แยกเป็น หญิง 2,162 คน แยกเป็น ชาย 2,119 คน ประชากร
ประชากร Banlao Municipality ประชากร ทั้งหมด 4,281 คน 1,446 ครัวเรือน แยกเป็น หญิง ,162 คน แยกเป็น ชาย ,119 คน

18 สภาพทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ
สภาพทางเศรษฐกิจ Banlao Municipality การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป มีการค้าขายในเขตชุมชน การอุตสาหกรรมขนาดเล็ก การปศุสัตว์ในครัวเรือน รายได้เฉลี่ยประมาณ 50,353.- บาท/คน/ปี

19 ผลงานดีเด่น Banlao Municipality ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ความพยายามจัดเก็บภาษี ปี 2547 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2551 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวด ตลาดสดน่าซื้อ 2 ปีซ้อน ประจำปี 2550 และปี 2551 ได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2553 ได้รับรางวัล ชมเชยอันดับ 2 ประเภท หน่วยงานภาครัฐ การประกวดการประดับธงชาติระดับจังหวัด ปี 2553

20 สวัสดีครับ จัดทำโดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย Tel Fax


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google