งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบและการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบและการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบและการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๓

2 ชุมชนนักปฏิบัติ CoP (Community of Practice) คืออะไร
คือ ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน หรือเชื่อมโยงกันอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีลักษณะดังนี้  1. ประสบปัญหาลักษณะเดียวกัน  2. มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน  3. มีเป้าหมายร่วมกัน มีความมุ่งมั่นร่วมกัน ที่จะพัฒนาวิธีการทำงานได้ดีขึ้น  4. วิธีปฏิบัติคล้ายกัน ใช้เครื่องมือ และภาษาเดียวกัน  5. มีความเชื่อ และยึดถือคุณค่าเดียวกัน  6. มีบทบาทในการสร้าง และใช้ความรู้  7. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน อาจจะพบกันด้วยตัวจริง หรือผ่านเทคโนโลยี  8. มีช่องทางเพื่อการไหลเวียนของความรู้ ทำให้ความรู้เข้าไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ได้ง่าย  9. มีความร่วมมือช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาและเรียนรู้จากสมาชิกด้วยกันเอง  10.มีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่อง มีวิธีการเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่สายในทางสังคม

3

4

5

6

7 ตราพระครุฑพ่าห์ ตราพระครุฑพ่าห์ สำหรับใช้เป็นตราหัวหนังสือราชการไทย (แบบที่นิยมใช้กันมาก) ตราพระครุฑพ่าห์ สำหรับใช้เป็นตราหัวหนังสือราชการไทย (แบบที่นิยมใช้กันมากอีกแบบหนึ่ง) ตราพระครุฑพ่าห์ แบบที่ใช้เป็นหน้าปกราชกิจจานุเบกษา หนังสือเดินทาง รวมทั้งใช้เป็นตราราชการของกรมราชองครักษ์และหน่วยงานในกระทรวง การต่างประเทศ ตราพระครุฑพ่าห์ สำหรับใช้เป็นตราหัวหนังสือราชการไทย (แบบปีกครุฑกว้าง)

8 หนังสือเวียน สลก. ลำดับ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ เรื่อง ๑.
สลก. 1๐๙๑/๒๕๕๓ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ขอให้ดำเนินการตามโครงการฟอนต์มาตรฐานไทย ๒. สลก. ๑270/๒๕๕๓ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ๓. สลก. ๑๒๔๓/๒๕๕๔ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ การออกเลขที่หนังสือราชการของกรมชลประทาน ๔. สลก. ๑๖๙/๒๕๕๕ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการเสนอกรม ๕. สลก. ๑๗๐/๒๕๕๕ การกำหนดเลขที่หนังสือส่งออกภายนอกกรมของหน่วยงานที่ต่ำกว่าสำนักและกอง

9 รูปแบบและการพิมพ์หนังสือราชการ
หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา คำสั่ง หนังสือรับรอง รายงานการประชุม

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 การพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์
โทรศัพท์ ๐ ๓๔๖๑ ๒๘๖๘ ต่อ ๒๑๗ โทรศัพท์ ๐ ๓๔๖๑ ๓๔๘๖ โทรสาร ๐ ๓๔๖๑ ๓๔๘๖ โทร. โทรสาร ๐ ๓๔๖๑ ๓๔๘๖ ที่ นร 1305/ว6069

22 ทบทวนการพิมพ์หนังสือราชการ
แบบทดสอบ 1 แบบทดสอบ 2

23 การจ่าหน้าซองจดหมาย (ชั้นความเร็ว) (ส่วนราชการที่ออกหนังสือ) ที่ คำขึ้นต้น ชื่อผู้รับ สถานที่ ที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์

24 ปัญหาที่พบบ่อยในการปฏิบัติงาน
การเคาะเว้นวรรค กั้นหน้า – กั้นหลัง การสะกดคำไม่ถูกต้อง การเลือกใช้แบบฟอร์มหนังสือราชการไม่ถูกต้อง การเว้นวรรคตอน ไม่จัดทำสำเนาหนังสือ มักลืมผู้ร่าง พิมพ์ ตรวจ ในสำเนาหนังสือ การอ้างเลขที่หนังสือที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง การพิมพ์เลขไทยปนเลขอารบิก

25 การลงนามในหนังสือราชการ
รักษาราชการแทน = ตัวอย่างที่ 1 ( ) ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 13 = ตัวอย่างที่ 2 ผวศ.ชป.13 รักษาราชการแทน ผส.ชป.13 ปฏิบัติราชการแทน = ตัวอย่างที่ 1 ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 13 ผปก.ชป.13 ปฏิบัติราชการแทน ผส.ชป.13

26 3. รักษาการในตำแหน่ง = ตัวอย่างที่ 1
( ) หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี = ตัวอย่างที่ 2 ฝวศ.คป.กาญจนบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.คป.กาญจนบุรี แทน = ตัวอย่างที่ 1 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน แทน ธก.ชป.13

27 ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการและสวัสดิการ
โทร., โทรสาร สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบและการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google