งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการสนับสนุนยาและวัคซีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการสนับสนุนยาและวัคซีน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการสนับสนุนยาและวัคซีน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดหา  Diphtheria antitoxin (DAT)  วัคซีน DTP-HB/DTP/dT

2 Diphtheria antitoxin สามารถขอรับการสนับสนุนได้ที่  รพศ. ทุกแห่ง
 รพท. บางแห่ง  สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 5,6,9  ศูนย์พิษวิทยา ร.พ. รามาธิบดี คุณจารุวรรณ ศรีอาภา เบอร์โทรศัพท์สายด่วน 1367 โทรศัพท์ ถึง 6 กด 5 / address :  สำนักโรคติดต่อทั่วไป

3 แนวทางการขอเบิกวัคซีน DTP-HB/DTP/dT
คลังวัคซีนร.พ. สสจ. สคร. สำนักต. สปสช. GPO Fax/ ส่งวัคซีนทาง VMI มีหนังสือจากสสจ.มายังสำนักต.ตาม หลัง

4 ข้อมูลประกอบการเบิกวัคซีน
 เหตุผลในการขอเบิก :- เก็บตก ปูพรม  ระบุกลุ่มเป้าหมายและจำนวนกลุ่มเป้าหมาย  จำนวนวัคซีนที่ต้องการเบิก  วันที่เริ่มใช้วัคซีน  วันที่ต้องการได้รับวัคซีน  หน่วยงานที่ขอเบิกและสถานที่รับวัคซีน  ชื่อและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ประสานการรับวัคซีน

5 ประสานการสนับสนุน DAT & วัคซีน
@ กองทุนยา เวชภัณฑ์และวัคซีน สปสช. - ภญ. วรรณภา ไกรโรจนานันท์ โทรศัพท์ : / address : @ สำนักโรคติดต่อทั่วไป - นพ. พรศักดิ์ อยู่เจริญ โทรศัพท์ : / address : - นางพอพิศ วรินทร์เสถียร โทรศัพท์ : / address :

6 การสนับสนุนวัคซีน dT จังหวัด จำนวน (โด๊ส) เลย 150,000 หนองบัวลำภู
116,570 อุดรธานี 10,450 หนองคาย 19,000 เพชรบูรณ์ 12,000 พิษณุโลก 2,200 รวม 310,220 ข้อมูลจากสปสช + สำนักต. ณ วันที่ 5 ต.ค. 2555


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการสนับสนุนยาและวัคซีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google