งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสุภัทรา สุขวัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสุภัทรา สุขวัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสุภัทรา สุขวัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ปวส. 2/2 โดยใช้สื่อประสมวิชาปฏิบัติการโปรแกรมกราฟิกแอนิเมชั่น นางสาวสุภัทรา สุขวัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
แอนิเมชั่นนั้นเป็นการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS5 ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถผลิตสื่อ Animation แบบ 2d หรือแบบ2 มิติ และแบบ 3ก หรือแบบ 3 มิติ ได้ ซึ่งปัญหาที่พบใน การจัดการเรียนการสอนคือ การใช้เครื่องมือต่างๆ ซึ่งในโปรแกรมมีเครื่องมือที่หลากหลายและการใช้งานที่ต่างกัน ซึ่งเป็นอุปสรรค์ในการ จัดการเรียนการสอน จึงได้เกิดแนวคิดในการสร้างสื่อประสม เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจรูปแบบและวิธีการใช้เครื่องมือ อย่างง่ายได้

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่นโดยใช้สื่อประสม

4 กรอบแนวคิดงานวิจัย สื่อประสม วิชาปฏิบัติการโปรแกรมกราฟิกแอนิเมชั่น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใส่ลูกเล่นให้ตัวอักษรในโปรแกรม Adobe Flash CS5 สื่อประสม วิชาปฏิบัติการโปรแกรมกราฟิกแอนิเมชั่น

5 ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียน
จากตาราง 1 ผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบของนักเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน

6 ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ก่อนการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.66 ส่วนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.20 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้สื่อประสม และเมื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่าค่า t ที่ได้จากการคำนวณมากกว่าค่า t วิกฤต (9.05 > 1.72) หมายความว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อประสมวิชาปฏิบัติการโปรแกรมกราฟิกแอนิเมชั่น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

7 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวส.2/2 โดยใช้สื่อประสมวิชา ปฏิบัติการโปรแกรมกราฟิกแอนิเมชั่นสามารถสรุปผลดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีนของผู้เรียนโดยใช้สื่อประสม หลังเรียน สูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

8 ข้อเสนอแนะ จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถนำผลวิจัยที่ได้มาวางแผนด้านการสอน
โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ควรมีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อประสม เพื่อให้สื่อประสมมีความน่าเชื่อถือและทราบถึงความพึงพอใจของ นักเรียนที่มีต่อสื่อประสมเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาสื่อประสม ต่อไป 2. สามารถพัฒนาสื่อประสมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทำเป็น CAI หรือสื่อการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส์ต่อไป

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสุภัทรา สุขวัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google