งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนรายงานในวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๑ ห้อง ๔ นางสุชาดา ธรรมนิยม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
ปัญหาการวิจัย การจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย นักศึกษามีปัญหาการใช้ทักษะการเขียน จากผลการเรียนในวิชาภาษาไทยต่ำโดยเฉพาะการเขียนภาษาไทยไม่ค่อยถูก จากการสอนการเขียนรายรายงานรูปแบบการเขียนไม่ถูกต้อง และการเขียนรายงานไม่มีขั้นตอนที่ถูกต้อง ตลอดจนวิธีนำเสนอรายงาน ผู้วิจัยมีความสนใจในการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการเขียนรายงาน และลำดับการเขียนรายงานที่จะนำเสนอให้ถูกต้องด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนรายงานเพื่อนักศึกษาจะเขียนได้ถูกต้อง

3 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกการเขียนรายงานในวิชาภาษาไทยเพื่อชีพ ๒. เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้แบบการฝึกทักษะเรื่องการเขียนรายงานตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๓.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้เรียนจากแบบฝึกทักษะ

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ - ความพึงพอใจจากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ - การจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะ

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ๑.๑ ประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑จำนวน ๕ ห้อง รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ๑.๒ กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ห้อง ๔ จำนวน ๓๐ คน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยได้ค้นคว้าดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการเรียนโดยใช้แบบฝึกเรื่องการเขียนรายงานมาประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ ห้อง ๔ ๒. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่องการเขียนรายงานซึ่งเป็นแบบปรนัย ๒๐ ข้อ เพื่อทดสอบความรู้ของนักศึกษา ๓. ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนรายงาน ๔.ทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแล้ว โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อการเขียนรายงานตามเกณฑ์ 80/80 รายการ จำนวนนักเรียน (N) คะแนนเต็ม X (SD) % คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน (E1) 30 20 17.20 1.32 86.00 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (E2) 19.03 0.50 95.16

8 แบบประเมิน ความพึงพอใจการเขียนรายงานวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ลำดับ รายการ เกณฑ์การประเมิน รวม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 1 ท่านได้เรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ เรื่อง การเขียนรายงาน ท่านได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด 20 9 30 4.63 0.57 2 ท่านมีความรู้เรื่องการใช้แบบฝึกการเขียนรายงานมากน้อยเพียงใด 8 4.20 0.54 3 ก่อนการเรียนการเขียนรายงานท่านมีความรู้มากน้อยเพียงใด 17 6 7 4.33 0.85 4 หลังจากการใช้แบบฝึกการเขียนรายงาน ท่านมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด 14 4.40 0.61 5 วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพในเรื่องการเขียนรายงาน ควรใช้แบบฝึกมากน้อยเพียงใด 21 4.67 0.51 80 57 13 150 4.45 0.63

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
สรุปผลการวิจัย ๑. นักศึกษามีคะแนนระหว่างเรียน ตามแผนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนรายงาน มีคะแนนค่าเฉลี่ย ๑๗.๒๐ จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๐ และนักศึกษามีคะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ย ๑๗.๕๓ จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ๘๗.๖๖ และนักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย ๑๙.๐๓ จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ๙๕.๑๖ ๒.ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะในวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ๘๐/๘๐ โดยมีประสิทธิภาพ ๘๖.๐๐/๙๕.๑๖ ๓. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนรายงานอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ๔.๔๕


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google