งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโท 1.วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) 2.วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) ระดับปริญญาเอก 1.ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) 2.ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา)

2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ. ม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษา 1 รศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช* วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 รศ.ดร.สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัมหาสารคาม 3 ผศ.ดร.เจริญพร เลิศสถิตธนกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 อ.ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง* D.Eng. (Mechatronics Engineering) Asian Institute of Technology (AIT) 5 อ.ดร.นเรศ มีโส* หมายเหตุ * ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยกิต) หลักสูตรที่เสนอ(หน่วยกิต) 1. หมวดวิชาแกน 2.หมวดวิชาเอกบังคับ หมวดวิชาเอกเลือก 4. หมวดประสบการณ์วิจัย 4.1วิทยานิพนธ์ 12 6 4 18 จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 ไม่น้อยกว่า 40

4 1. หลักสูตรป. โท วิศวกรรมพลังงาน
1. หลักสูตรป. โท วิศวกรรมพลังงาน กลุ่มวิชาแกน เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Statistical Methods for Sciences and Health Sciences 3(2-2-4) 2 Research Methodology for Sciences and Health Sciences 3 English for Thesis Writing 2(1-2-4) วิชาบังคับบังคับ บังคับไม่น้อย 4 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Energy Engineering Seminar 1(0-2-1) 2 Advanced Mathematics for Engineers 3(3-0-6)

5 วิชาเอกเลือก บังคับไม่น้อย 18 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก บังคับไม่น้อย 18 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Energy Efficiency and Management 3(3-0-6) 2 Energy Resources and Conversion Technology 3 Energy System Design 4 Fuel and Combustion 5 Bio-Energy Conversion

6 6 Special Study on Energy Engineering 3(3-0-6) 7 Thermal Energy Analysis 8 Drying of Foods and Cereal Grains 9 Fluid Power Machines 10 Refrigeration and Air-conditioning 11 Energy Laboratory 3(1-6-3) 12 Instrumentations 13 Engineering Experimental Design and Analysis 14 Coal Technology 15 Solar Cell and Applications 16 Solar Energy

7 2. หลักสูตร เทอร์โม-ของไหลและวิศวกรรมทางความร้อน (ป.โท)
2. หลักสูตร เทอร์โม-ของไหลและวิศวกรรมทางความร้อน (ป.โท) กลุ่มวิชาแกน เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Statistical Methods for Sciences and Health Sciences 3(2-2-4) 2 Research Methodology for Sciences and Health Sciences 3 English for Thesis Writing 2(1-2-4) วิชาบังคับ บังคับไม่น้อย 4 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Thermo-Fluid and Thermal Engineering Seminar 1(0-2-1) 2 Advanced Mathematics for Engineers 3(3-0-6)

8 วิชาเอกเลือก บังคับไม่น้อย 6 หน่วยกิต
ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Heat and Mass Transfer 3(3-0-6) 2 Advanced Heat Conduction 3 Heat Convection 4 Two-phase Flow 5 Boiling 6 Thermosyphon 7 Advanced Heat Pipe 8 Advanced Theory of Fluid Dynamics 9 Advanced Engineering Thermodynamics 10 Heat Transfer Equipments 11 Thermo-Fluid and Thermal Engineering Seminar

9 3. วิศวกรรมการผลิตและโลหการ (ป.โท)
3. วิศวกรรมการผลิตและโลหการ (ป.โท) กลุ่มวิชาแกน เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Statistical Methods for Sciences and Health Sciences 3(2-2-4) 2 Research Methodology for Sciences and Health Sciences 3 English for Thesis Writing 2(1-2-4) วิชาบังคับ บังคับไม่น้อย 4 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Manufacturing and Metallurgy Engineering Seminar 1(0-2-1) 2 Advanced Mathematics for Engineers 3(3-0-6)

10 วิชาเอกเลือก บังคับไม่น้อย 18 หน่วยกิต
ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Engineering Optimization 3(3-0-6) 2 Manufacturing Systems: Analysis, Design and Simulation 3 Computer-Aided Manufacturing 4 Product Design for Manufacturing 5 Product Design for Environment 6 Mold Design 7 Rapid Prototyping 8 Assembly and Automation Handling 3(3-0-6) 9 Metal Deformation Processes

11 10 Applied Physical Metallurgy 3(3-0-6) 11 Transport Phenomena in Process Metallurgy 12 Thermodynamics of Solids 13 Abrasive Wear Resistance Cast Iron 14 Surface Technology 15 Foundry Technology 16 Heat Treatment of Metal 17 Transformation of Solids 18 Ferrous Metallurgy and Processing 19 Nonferrous Metallurgy and Processing 20 Special Study on Manufacturing and Metallurgy Engineering

12 4. กลุ่มวิชาเอกเลือกแมคคาทรอนิกส์
กลุ่มวิชาแกน เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Statistical Methods for Sciences and Health Sciences 3(2-2-4) 2 Research Methodology for Sciences and Health Sciences 3 English for Thesis Writing 2(1-2-4) วิชาบังคับ บังคับไม่น้อย 4 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Machatronics Seminar 1(0-2-1) 2 Advanced Mathematics for Engineers 3(3-0-6)

13 ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก บังคับไม่น้อย 18 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Digital Image Processing 3(3-0-6) 2 Integrated Circuit Design 3 3 Digital Integrated Circuit Design  3 4 Mixed Signal IC Design 3 5 Control Engineering 6 Artificial Intelligent and Neural Networks 7 Industrial Robotics 8 Artificial Intelligent Robot Vision 9 Computer-Controlled System

14 10 Mechatronics System Design 3(3-0-6) 11 Digital Signal Processing 12 Power Electronics and Drives 13 Sensing and Power Transmission Systems 14 Advanced Mathematics 15 Microprocessor and Embedded System 16 Special Study on Machatronics

15 กลุ่มวิชาแกน เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
5. วิศวกรรมการควบคุม กลุ่มวิชาแกน เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Statistical Methods for Sciences and Health Sciences 3(2-2-4) 2 Research Methodology for Sciences and Health Sciences 3 English for Thesis Writing 2(1-2-4) วิชาบังคับ บังคับไม่น้อย 4 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Control Engineering Seminar 1(0-2-1) 2 Advanced Mathematics for Engineers 3(3-0-6)

16 วิชาเอกเลือก บังคับไม่น้อย 18 หน่วยกิต
ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Advanced Intelligent Systems 3(3-0-6) 2 Advanced Random Signal and Stochastic Process 3 Advanced Active Power Line-Current Conditioning 4 Advanced EMI and Noise Reduction Techniques 5 Advanced Power Converter Modeling and Control 6 Advanced System Identification Techniques 7 Power System Dynamics, Stability and Control

17 8 Economic Generation and Operations 3(3-0-6) 9 Electrical Transients in Power Systems 10 Advanced Power System Protection 11 Advanced Power System Reliability 12 Harmonics in Power Systems 13 Advanced Digital Signal Processing 14 Advanced Computer Architecture 15 Power Switching Converters 16 Optimal Control Systems

18 17 Adaptive Control Systems 3(3-0-6) 18 Robust Control System Designs 19 Stochastic Optimal Control Systems 20 IntelligentSystem Applications in Control Engineering 21 Numerical Techniques in Electromagnetics 22 High Frequency Amplifier and Oscillator Design 23 Microwave Circuit and System Design 24 Special Study on Control Engineering


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google