งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
To insert your company logo on this slide From the Insert Menu Select “Picture” Locate your logo file Click OK To resize the logo Click anywhere inside the logo. The boxes that appear outside the logo are known as “resize handles.” Use these to resize the object. If you hold down the shift key before using the resize handles, you will maintain the proportions of the object you wish to resize. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 หลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมไฟฟ้า ) ชื่อย่อ วศ.บ. ( วิศวกรรมไฟฟ้า ) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) ชื่อย่อ B.Eng. ( Electrical Eng. )

3 ปรัชญาและวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ และวิศวกรรมไฟฟ้าที่จำเป็น สำหรับบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้าระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยวิชาที่เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน วิชาพื้นฐานของไฟฟ้ากำลัง การส่งและการจ่ายกำลังไฟฟ้า ไฟฟ้าศักดาสูงและระบบควบคุม วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และ วิชาเฉพาะทางที่เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ กำลังและอื่น ๆ

4 ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

5 ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ เครื่องกลไฟฟ้า

6 ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

7 ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้าแรงสูง

8 ขอบข่ายงาน งานด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical System Design)

9 ขอบข่ายงาน งานด้านระบบผลิตและส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
(Power Generation and Distribution)

10 ขอบข่ายงาน งานด้านโรงงานอุตสาหกรรม (Industry)

11 ขอบข่ายงาน งานด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

12 จบแล้วไปไหน วิศวกรประจำหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ
วิศวกรด้านอุตสาหกรรม / เอกชน วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า นักวิจัย และ พัฒนา อาจารย์ ศึกษาต่อ

13 วิชาทฤษฎีและการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
Example

14 วิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Euler Formular for the Fourier Coefficients f(x) is a periodic function of period 2p that Determination of the constant term a0

15 วิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
สนามไฟฟ้าที่เกิดจากแผ่นประจุ สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่จุด P เนื่องจากแผ่นประจุเล็ก ๆ แต่ละแผ่นจะเป็น ผลรวมของสนามไฟฟ้าเนื่องจากแผ่นประจุขนาดเล็กเหล่านี้คือ

16 วิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า
ภาพจำลองโครงสร้างภายในของเครื่องจักรกลไฟฟ้า วงจรสมมูลย์ของเครื่องจักรกลไฟฟ้า สมการแสดงความสัมพันธ์

17 การเลือกรายวิชาเลือก
กำลัง - กำลัง กำลัง - ควบคุม กำลัง - อิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google