งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ Petrochemistry and Polymer Science

2 ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์
   อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว หากแต่บุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนี้ยังมีจำนวนน้อย คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำหลักสูตรปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ขึ้นในปี พ.ศ.2538   วัตถุประสงค์ - ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา - พัฒนาด้านวิชาการและงานวิจัยทางด้านปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

3 ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต
หลักสูตรปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ภาคในเวลาราชการ มหาบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ดุษฎีบัณฑิต สาขาปิโตรเคมี ภาคนอกเวลาราชการ* มหาบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ *สำหรับผู้ที่กำลังทำงานและมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี โดยจะเรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต ทุนสนับสนุนการวิจัยจากหลักสูตรฯ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากอุตสาหกรรม - ทุนผู้ช่วยสอน - ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน

4 หลักสูตรการศึกษา รายวิชาที่เปิดสอน หลักสูตรมหาบัณฑิต
รายวิชาบังคับ - Petrochemistry - Seminar รายวิชาบังคับเลือก - Petrochemical Separation Techniques - Physical Properties of Polymer Synthesis of Polymer - Fundamental of Catalysis รายวิชาเลือกอื่นๆ Thesis หลักสูตรมหาบัณฑิต จำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต รายวิชาเรียน หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต จำนวนหน่วยกิตรวม 72 หน่วยกิต รายวิชาเรียน หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต

5 หลักสูตรการศึกษา หลักสูตรมหาบัณฑิต หลักสูตรดุรษฏีบัณฑิต
รายวิชาบังคับ 4 หน่วยกิต - ปิโตรเคมี - สัมมนา รายวิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต - เคมีพื้นผิว - เทคนิคการแยกสารปิโตรเคมี - สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ รายวิชาเลือก 5 หน่วยกิต - การลงทุนโครงการปิโตรเคมี - ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี - เรื่องคัดเฉพาะทางปิโตรเคมี - เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ - เคมีพื้นผิว - สารลดแรงตึงผิวและปรากฏการณ์ที่อินเตอร์เฟซ - กระบวบการพอลิเมอร์ไรเซชัน - การไหลของพอลิเมอร์ วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต รายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต - ปิโตรเคมี - เทคนิคการแยกสารปิโตรเคมี - เอกัตศึกษา รายวิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต - เคมีพื้นผิว - ความรู้พื้นฐานของการเร่งปฏิกิริยา - การสังเคราะห์พอลิเมอร์ กระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชัน รายวิชาเลือก 9 หน่วยกิต - กลไกของปฏิกิริยาเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ของระบบไฮโดรคาร์บอน - เรื่องคัดเฉพาะทางปิโตรเคมี 1,2 - สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์1,2 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต


ดาวน์โหลด ppt ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google