งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องแจ้ง กวป. เดือน ธันวาคม 2556 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องแจ้ง กวป. เดือน ธันวาคม 2556 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องแจ้ง กวป. เดือน ธันวาคม 2556 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช สาธารณสุข

2 GPO แจ้งหนี้ ณ 30 พฤศจิกายน 2556 หนี้ ปี 2554 มีดังนี้ 1. รพร. ด่านซ้าย จำนวน 3,786,541.08 บาท 2. รพ. ปากชม จำนวน 1,575,478.58 บาท 3. รพ. ภูหลวง จำนวน 869,666.32 บาท รวมเป็นจำนวน จำนวน 6,231,685.98 บาท

3 GPO แจ้งหนี้ ณ 30 พฤศจิกายน 2556 ( ต่อ ) หนี้ ปี 2555 มีดังนี้ 1. รพร. ด่านซ้าย 3,530,681.40 บาท 2. รพ. ภูหลวง 997,350.57 บาท 3. รพ. ปากชม 758,692.16 บาท 4. รพ. ผาขาว 197,282.00 บาท 5. รพ. ท่าลี่ 180,627.98 บาท 6. รพ. วังสะพุง 175,476.73 บาท 7. รพ. ภูกระดึง 81,000.00 บาท 8. รพ. นาด้วง 1,050.00 บาท รวมเป็นจำนวน 5,922,160.84 บาท

4 GPO แจ้งหนี้ ณ 30 พฤศจิกายน 2556 ( ต่อ ) หนี้ปี 2556 มีดังนี้ 1. รพ. วังสะพุง 3,618,082.39 บาท 2. รพร. ด่านซ้าย 2,403,847.81 บาท 3. รพ. ภูกระดึง 2,081,541.13 บาท 4. รพ. ภูหลวง 1,503,235.10 บาท 5. รพ. ปากชม 860,666.72 บาท 6. รพ. ผาขาว 757,821.50 บาท 7. รพ. ภูเรือ 740,006.69 บาท 8. รพ. เลย 439,157.00 บาท 9. รพ. นาด้วง 379,654.77 บาท 10. รพ. เอราวัณ 295,924.52 บาท รวมเป็นจำนวน 13,079,937.63 บาท

5

6 6 ด้านที่ 1 การเข้าถึงยา ด้านที่ 2 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ด้านที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรม ผลิตยาชีววัตถุและ สมุนไพรเพื่อการพึ่งพา ตนเอง ด้านที่ 4 การพัฒนาระบบควบคุม ยาเพื่อประกันคุณภาพ ประสิทธิผลและความ ปลอดภัยของยา

7

8 ร้อยละของใบสั่งยาผู้ป่วย URI & AGE ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ จังหวัดเลย ปี 2556 * ข้อมูลระหว่าง 1 เม. ย. 55 ถึง 31 มี. ค. 2556

9

10

11 จำนวน รพ. ที่ตั้ง warfarin clinic จังหวัด ระดับ อุดรธานีสกลนครเลยหนองคายหนองบัวลำภูนครพนมบึงกาฬรวม M11. รพ.กุมภวาปี1. รพ.สว่างแดนดิน2 M2 2. รพ.หนองหาน 3. รพ.เพ็ญ 4. รพ.บ้านดุง 2. รพ.วานรนิวาส 3. รพ.พังโคน 1. รพร.ด่านซ้าย 1. รพ.ท่าบ่อ 2. รพ.โพน พิสัย 1. ศรีบุญเรือง 1. ธาตุพนม 2. ศรีสงคราม 1. รพ.เซกา 12 F2 4. รพ.อากาศอำนวย 5. รพ.คำตากล้า 6. รพ.โคกศรีสุพรรณ 2. นากลาง 3. บ้านแพง 4. เรณูนคร 5. โพนสวรรค์ 6. ท่าอุเทน 7. ปลาปาก 8. นาทม 9. รพ.นาหว้า 10. รพ.นาแก 12 จำนวน ร้อยละ 4 23.52% (4/17) 6 37.5 % (6/16) 1 9.09%(1/11) 2 50 % (2/2) 2 40% (2/5) 10 100 %(10/10) 1 16.67%(1/6) 26 37.68%(26/69) รพช.ที่ยังไม่ได้ตั้ง warfarin clinic M2 5. รพ.บ้านผือ2. รพ.วังสะพุง 3. รพ.เชียงคาน 3 F2 6. รพ.โนนสะอาด 7. รพ.ศรีธาตุ 8. รพ.สร้างคอม 9. รพ.น้ำโสม 10. รพ.นายูง 11. รพ.กุดจับ 12.รพ.ไชยวาน 13.รพ.วังสามหมอ 14.รพ.ทุ่งฝน 15.รพ.หนองวัวซอ 16.รพ.หนองแสง 17.รพ.พิบูลรักษ์ 7. รพ.วาริชภูมิ 8. รพ.เต่างอย 9. รพ.พรรณานิคม 10. รพ.ส่องดาว 11.รพ.บ้านม่วง 12.รพ.กุดบาก 13. รพ.โพนนาแก้ว 14.รพ.พระอาจารย์ แบน 15. รพ.เจริญศิลป์ 16. รพ.กุสุมาลย์ 4. รพ.ภูกระดึง 5. รพ.ภูหลวง 6. รพ.เอราวัณ 7. รพ.ผาขาว 8. รพ.ปากชม 9. รพ.นาด้วง 10. รพ.ท่าลี่ 11. รพ.ภูเรือ 3. รพ.สังคม 4. รพ.ศรี เชียงใหม่ 3. นาวัง 4. สุวรรณคูหา 5. โนนสัง 2.รพ.โซ่พิสัย 3.รพ. ศรีวิไล 4.รพ. พรเจริญ 5.รพ.บึงโขง หลง 6. รพ.ปาก คาด 40 จำนวน ร้อยละ 13 76.47% (13/17) 10 62.50%(10/16) 10 90.90% (10/11) 2 50% (2/2) 3 60% (3/5) 05 83.33% (5/6) 43 62.31%(43/69) รพ. M2 ที่ตั้ง warfarin clinic = 12 รพ. คิดเป็น 75 % (12/16) รพ. F2 ที่ตั้ง warfarin clinic = 12 รพ. คิดเป็น 23.52 % (12/51) รพ.ระดับ A-S = 7 รพ. M1 = 2 รพ. M2 = 16 รพ. F2 = 51 รพ. F3 = 12 รพ. รพ. M1-F2 ที่สามารถตั้ง warfarin clinic = 70 รพ. คิดเป็น 40.57 % (28/69) (ข้อมูล ณ 17 ธ.ค. 56) รพ.ระดับ A-F2 = 76 รพ. M2-F2 = 67 รพ.

12 โรงพยาบาลแม่ข่าย (Node) สำรอง ยาสำหรับโรงพยาบาลลูกข่าย นายแพทย์สาธารณสุขมีนโยบายให้โรงพยาบาล แม่ข่ายเป็น Node ในการสำรองยา ให้แก่ โรงพยาบาลลูกข่ายเช่น ยา Eric, HBIG, เซรุ่ม พิษงู, warfarin, Antibiotic บางรายการ เป็นต้น โดยให้แต่ละ Node คิดรายการยาที่จะเบิก ร่วมกัน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  โรงพยาบาลวังสะพุง  โรงพยาบาลเชียงคาน


ดาวน์โหลด ppt เรื่องแจ้ง กวป. เดือน ธันวาคม 2556 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google